– Det er vi som må ryd­de opp

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Ut­byg­ger Sør Bo­lig lei­er inn bygg­fir­ma­er til sine bo­lig­pro­sjek­ter rundt om i lands­de­len.

De hev­der ho­ved­pro­ble­met på Brå­vann Pla­tå er det inn­lei­de fir­ma­et, Vi­king Bygg, som nå har meldt opp­bud.

– Det har blitt av­dek­ket ting som må ut­bed­res, men si­den det­te fir­ma­et nå har meldt opp­bud, må vi få noen and­re til å gjø­re dis­se ut­bed­rin­ge­ne. Vi må også av­dek­ke om vi har fått med oss alt, så det blir litt mer jobb i etter­kant enn nor­malt, ut­ta­ler Trond Røn­nin­gen, ad­mi­ni­stra­sjons­sjef i Sør Bo­lig.

– Så dere leg­ger all skyld på un­der­le­ve­ran­dø­ren?

– Det er for tid­lig å si.

– Sør Bo­lig er an­svar­lig sø­ker og til­taks­ha­ver. Da må vel dere ta ho­ved­an­svar for si­tua­sjo­nen som har opp­stått?

– Det stem­mer, det er vi som har valgt un­der­le­ve­ran­dør, og det er vi som nå må ryd­de opp.

– Hva med mang­len­de do­ku­men­ta­sjon, som kom­mu­nen etter­ly­ser?

– Jeg har fått vite at do­ku­men­ta­sjo­nen fore­lig­ger, men ikke er sendt over. Det må vi få gjort så fort vi er på plass etter påske­fe­rien.

– Be­boer­ne sav­ner kom­mu­ni­ka­sjon og vil­je til å ryd­de opp fra Sør Bo­ligs side?

– Må­let er å ryd­de opp, og hvis kom­mu­ni­ka­sjo­nen har vært dår­lig skal den bli bed­re. Det er min opp­ga­ve å påse at det­te blir tatt tak i, sva­rer Røn­nin­gen.

Mang­len­de ut­be­ta­lin­ger fra Sør Bo­lig skal være år­sa­ken til at det 31. mars ble åp­net kon­kurs i fir­ma­et Vi­king Bygg fra Ven­ne­sla.

– Etter det Fædrelandsvennen for­står har ikke bygg­fir­ma­et fått opp­gjør un­der­veis?

– Nor­malt får man be­ta­ling når ar­bei­det er ut­ført. Hvis ar­bei­det ikke er ut­ført, kan man hel­ler ikke få be­ta­ling. Kon­trak­ten sier ty­de­lig hva som skal være ut­ført før man kan for­ven­te å få be­talt, noe som er en sik­ker­het for beg­ge par­ter.

– Hvor lang tid vil gå før feil og mang­ler blir ut­bed­ret?

– Når det gjel­der for­hold kom­mu­nen har på­pekt, skal vi kla­re det­te in­nen to uker etter påske. And­re ting må vi kom­me til­ba­ke til.

– Fryk­ter dere at bruks­til­la­tel­sen trek­kes til­ba­ke?

– Vi skal gjø­re vårt beste for å kom­me i or­den, sva­rer ad­mi­ni­stra­sjons­sje­fen.

Fædrelandsvennen har vært i kon­takt med dag­lig le­der for Vi­king Bygg, som ikke øns­ker å kom­men­te­re sa­ken på nå­væ­ren­de tids­punkt.

FOTO: VE­GARD DAMS­GAARD

Det byg­ges to fire­manns­bo­li­ger, her sett fra frem­si­den. Den til høy­re er flyt­tet inn i, den til venst­re er un­der fer­dig­stil­lel­se.

FOTO: VE­GARD DAMS­GAARD

Takst­mann Fredrik Kibs­gaard sjek­ker bo­li­ge­ne for mang­ler. Brå­vann-be­boer­ne an­be­fa­ler and­re å en­ga­sje­re takst­mann ved over­ta­kel­se, slik at feil blir tatt tak i ras­ke­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.