Ho­mo­fi­li-sa­ken før­te hen­ne til­ba­ke

Kari Henriksen har all­tid vært glad i kir­kas bud­skap. Men ikke i de teo­lo­gis­ke dis­ku­sjo­ne­ne. Det før­te til 30 års ut­mel­ding.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJETIL REITE kjetil.reite@fvn.no -

– Jeg har man­ge gode min­ner fra både kir­ka og fra søn­dags­sko­len, og kan ikke hus­ke å ha hatt noen ne­ga­ti­ve opp­le­vel­ser med kir­ken. Jeg har all­tid vært for en folke­kir­ke, og me­ner det knyt­ter folk sam­men. For meg har det vært de teo­lo­gis­ke de­bat­te­ne som har vært pro­ble­met, sier Kari Henriksen.

Hun sit­ter på Stor­tin­get for Ar­bei­der­par­ti­et og for­be­re­der seg nå til valg­kamp og et lands­møte der par­ti­et blant an­net skal dis­ku­te­re Kr­le-fa­get.

UT AV KIR­KEN OG TIL­BA­KE

I kir­ken var det i man­ge ti­år de­batt om kvin­ne­li­ge pres­ter og om abort. På 80-tal­let star­tet de­bat­te­ne om ho­mo­fil og om det var synd. Kari Henriksen fikk nok.

– Jeg fant ut at det­te her mel­der jeg meg bare ut av, sier hun.

Da had­de Kari Henriksen vært på gam­le Fre­gat­ten på et de­batt­møte om ho­mo­fi­li. Sa­ken har se­ne­re split­tet kirke­sam­funn over hele ver­den. Den har blitt truk­ket fram som en vik­tig for­kla­ring på med­lems­fluk­ten fra kir­ka.

For Kari Henriksen før­te den til at hun meld­te seg inn igjen. Det skjed­de etter for­ri­ge kirke­møte i 2013 da hun vil­le støt­te de i kir­ka som kjem­pet for at ho­mo­fi­le skul­le få gif­te seg der.

– Det var vik­tig for meg å kun­ne stem­me ved kirke­valg da kir­ka ble skilt fra sta­ten. Men det drei­er seg også om at jeg me­ner kir­ka er vik­tig. Jeg tror men­nes­ket har en ån­de­lig di­men­sjon, og den ån­de­lig­he­ten tren­ger et rom og et fel­les­skap. Og kir­ka har fun­gert som et slikt rom.

TRO

Kari Henriksen for­tel­ler om 22. juli og alle be­gra­vel­se­ne. Kir­ker over hele lan­det ble fylt av men­nes­ker som skul­le ta far­vel.

– Det skap­te en ram­me rundt fol­ket. Det var en god opp­le­vel­se at vi had­de en så raus folke­kir­ke og det vis­te at na­sjo­nen had­de en fel­les plass for ån­de­lig­het. De sis­te åre­ne har jeg også sett hvor­dan kir­ka har en­ga­sjert seg på asyl­fel­tet, og der har de gjort en uvur­der­lig inn­sats.

– Vil du selv si at du har en kris­ten tro?

– Jeg må nes­ten sva­re med å for­tel­le om en sam­ta­le jeg had­de med en mus­lim. Hun sa at hun lik­te ut­tryk­ket «per­son­lig kris­ten», men at de ikke had­de et slikt ut­trykk. Der var alle mus­li­mer. Men med meg har det hel­ler vært om­vendt. Jeg opp­le­ver sli­ke ut­trykk som en måte å av­gren­se tro­en på og hol­de men­nes­ker uten­for. Selv kan jeg ikke si at jeg har den­ne per­son­li­ge tro­en. Men jeg er opp­tatt av at det skal være et rom for det ån­de­li­ge i men­nes­ket.

GAM­LE KONFLIKTER

De gam­le kon­flik­te­ne som fikk Kari Henriksen til å mel­de seg ut av kir­ka, er der fort­satt. De er høyst le­ven­de i po­li­tik­ken også. Abort­sa­ken fikk krist­ne som had- de stemt Ar­bei­der­par­ti­et til å byt­te par­ti. Ho­mo­fili­sa­ken har hel­ler ikke vært en vel­ger­mag­net på de mest kon­ser­va­ti­ve krist­ne.

– Når noen har hev­det at Ar­bei­der­par­ti­et er et ikke-kris­tent par­ti, hen­ger det nok sam­men med sa­ker som ho­mo­fi­li og abort. Jeg er uenig i det, Ar­bei­der­par­ti­et vokser og får man­ge nye krist­ne vel­ge­re. I de­bat­te­ne har nok beg­ge si­der tid­li­ge­re brukt ord og be­gre­per som man ikke har for­stått hvor­dan ble opp­fat­tet. Tro og iden­ti­tet er svært per­son­lig, sier Kari Henriksen.

Når det gjel­der abort­sa­ken, tror hun ikke en­gang KRF vil end­re da­gens lov når det kom­mer til styk- ket.

– De har ikke vil­let røre den mens de satt i re­gje­ring. Den lo­ven har vist seg å av­veie de etis­ke di­lem­ma­ene som er rundt abort på en god måte

– Og nå vil fle­re i par­ti­et fjer­ne K-en i Kr­le-fa­get?

– Det har vokst fram en el­ler an­nen fore­stil­ling om at det be­tyr at vi vil ha kris­ten­dom­men ut av sko­len. Men det er helt feil. Og i Vest-ag­der vil vi be­hol­de K-en for å mar­ke­re at vi ikke er mot kris­ten­dom­men og at ele­ve­ne selv­sagt skal lære om den.

FOTO: KJETIL REITE

Stor­tings­po­li­ti­ker Kari Henriksen fikk nok av abort­sa­ken, ho­mo­fil­strid og mot­stand mot kvin­ne­li­ge pres­ter. Hun meld­te seg ut av Den nors­ke kir­ke på midt­en av 80-tal­let. Her uten­for Lund kir­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.