Ev­je-buss stjå­let fra par­ke­rings­plass i Oslo

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MARGRETHE SAGA

En buss til­hø­ren­de det Evje­ba­ser­te sel­ska­pet Kon­kur­ren­ten.no ble man­dag mor­gen stjå­let i Oslo.

Bus­sen ble stjå­let fra par­ke­rings­plas­sen ved Havne­la­ge­ret i Oslo i går mor­ges.

– For­melt sett til­hø­rer bus­sen Ven­ne­sla buss, som kjø­rer på kon­trakt for oss. Det er en rute­buss som kjø­rer mel­lom Kris­tian­sand og Oslo, sier Tom Ro­ger Øyd­ne, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i bussel­ska­pet Kon­kur­ren­ten.no.

Bus­sen var par­kert i Oslo for nat­ta, og skul­le gå til­ba­ke til Kris­tian­sand i går klok­ka 11.

– Sjå­fø­ren kom inn til Oslo i går, og over­nat­ta på ho­tell. Bus­sen var låst, og sjå­fø­ren had­de nøk­le­ne på sitt ho­tell­rom, for­tel­ler Øyd­ne.

En an­nen sjå­før, som skul­le dra fra Oslo tid­li­ge­re, så at bus­sen for­svant fra par­ke­rings­plas­sen man­dag mor­gen.

– Klok­ka ti på åtte fikk vi te­le­fon fra en sjå­før om at bus­sen hans var stjå­let fra Havne­la­ge­ret. Han var ikke selv ved bus­sen da den for­svant, men en kol­le­ga av ham så at bus­sen kjør­te av går­de med åpen dør, sier Vi­dar Pe­der­sen, ope­ra­sjons­le­der ved Oslo po- li­ti­dis­trikt.

Po­li­ti­et sat­te umid­del­bart i gang lete­ak­sjon etter bus­sen, som ble fun­net om­lag 40 mi­nut­ter se­ne­re.

– Den ble fun­net in­nerst på Råd­hus­kaia, like ved Råd­hus­plas­sen. Den var tom da den ble fun­net, og vi har fore­tatt åsteds­un­der­sø­kel­se for å for­sø­ke å fin­ne ut av hvem som kan ha tatt den.

Po­li­ti­et har fore­lø­pig in­gen mis­tenk­te.

Bussty­ve­ri­et på­vir­ket ikke buss­tra­fik­ken mel­lom Oslo og Kris­tian­sand man­dag.

FOTO: KON­KUR­REN­TEN.NO

Det var en slik buss som ble stjå­let i Oslo 2. påske­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.