Lens­man­nen: – Bru­tal og om­fat­ten­de mis­hand­ling

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: MARIE N. KALVEHAGEN marie.kalvehagen@fvn.no -

En mann er sik­tet og ilagt be­søks­for­bud etter at han mis­hand­let kjæ­res­ten med kniv opp mot en time natt til lør­dag.

Klok­ken 01.10 natt til lør­dag fikk po­li­ti­et i Kvinesdal mel­ding om kniv­stik­king.

I føl­ge po­li­ti­et ble en kvin­ne an­gre­pet av en mann med kniv. Man­nen ble der­et­ter an­gre­pet av en tredje­per­son.

– Det skal ha opp­stått krang­ling mel­lom den for­nær­me­de kvin­nen og hen­nes kjæ­res­te hjem­me i kvin­nens barn­doms­hjem, sier lens­mann i Kvinesdal, Jan Mag­ne Ol­sen.

Kjæ­reste­pa­ret be­fant seg ale­ne i hu­set da de be­gyn­te å krang­le. For­eld­re­ne til kvin­nen var på fe­rie. Da bro­ren kom hjem, fant han sin søs­ter opp­kut­tet og blo­dig.

– Da be­gyn­te men­ne­ne å sloss. Bro­ren gikk til an­grep for å for­sva­re sin søs­ter, sier Ol­sen.

ILAGT BE­SØKS­FOR­BUD

Den for­nær­me­de kvin­nen og gjer­nings­man­nen ble kjørt til syke­hu­set i Flekke­fjord etter hen­del­sen. Bro­ren ble på­gre­pet på ste­det.

– Bro­ren er fore­lø­pig sik­tet for kroppskren­kel­se, mens man­nen som an­grep sin kjæ­res­te med kniv er sik­tet for grov kropps­ska­de, sier lens­man­nen.

Iføl­ge po­li­ti­et er gjer­nings­man­nen fra en an­nen bygd på Sør­lan­det, mens den for­nær­me­de kvin­nen og hen­nes bror er fra Kvinesdal. Alle tre er mel­lom 19 og 21 år.

– In­gen av de in­volver­te er kjen­nin­ger av po­li­ti­et. De skal hel­ler ikke til­hø­re noe kjent kri­mi­nelt mil­jø, sier Ol­sen.

BRU­TAL MIS­HAND­LING

Kvin­nens kjæ­res­te er ilagt be­søks­for­bud etter hen­del­sen.

– Det­te er bru­tal og om­fat­ten­de mis­hand­ling. Det er det in­gen tvil om, sier lens­man­nen.

Ol­sen sier at mis­hand­lin­gen på­gikk opp mot en time.

– Det på­gikk for­holds­vis len­ge, og kvin­nen var vel­dig redd. Hun ble kut­tet og skjært fle­re ste­der på krop­pen, blant an­net i an­sik­tet, sier han.

Kvin­nen ble ikke livs­tru­en­de ska­det, men måt­te sy fle­re sting etter hen­del­sen.

– Det har ikke vært vold mel­lom par­te­ne før, så hun er selv­sagt svært opp­ska­ket, sier Ol­sen.

ERKJENNER FOR­HOL­DE­NE

De sik­te­de men­ne­ne er nå løs­latt fra po­li­ti­ets va­re­tekt.

– Sa­ken er godt etter­fors­ket og be­lyst. Vi ser hel­ler in­gen di­rek­te fare for gjen­ta­gel­se, så beg­ge men­ne­ne er løs­latt, sier lens­man­nen.

Det er fore­lø­pig ukjent hva som er år­sa­ken til kran­ge­len mel­lom for­nær­me­de og kjæ­res­ten.

– Det var al­ko­hol med i bil­det, men vi har ikke fått en god for­kla­ring på hvor­for det ble så al­vor­lig, sier Ol­sen.

De sik­te­de har ikke fått opp­nevnt for­sva­rer, da de ikke har bedt om det.

– I gro­ve trekk erkjenner de beg­ge for­hol­de­ne. En­de­lig på­tale­vur­de­ring kan imid­ler­tid end­re sik­tel­se­ne, sier Ol­sen vi­de­re.

Lens­man­nen for­ven­ter at en­de­lig på­tale­vur­de­ring vil kom­me fort­lø­pen­de.

– Vi ven­ter kun på noen få svar, så en­de­lig re­sul­tat er ikke langt unna. Blod­spor skal blant an­net ana­ly­se­res, sier han.

FOTO: JAN IVAR RAFOSS

Kniv­dra­ma­et i Kvinesdal skjed­de hjem­me i den for­nær­me­des barn­doms­hjem.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.