Pro­ble­mer med mo­tor

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CHRISTINA ØSTTVEIT

Fjord Li­ne kan­sel­le­rer alle over­far­ter til og med ons­dag mor­gen.

I fem av åske­da­ge­ne har Fjord Li­ne kan­sel­lert ferje­av­gan­ger mel­lom Kris­tian­sand og Hirtshals. Tek­nis­ke pro­ble­mer med en av ho­ved­mo­to­re­ne på Fjord Cat, gjor­de at alle av­gan­ger mel­lom Kris­tian­sand og Hirtshals ble kan­sel­lert i går. Også 1. påske­dag ble fle­re sei­lin­ger kan­sel­lert.

Alle rei­sen­de som var book­et inn på av­gan­ge­ne fra Hirtshals til Kris­tian­sand man­dag 11.45 og 18.45 i går, ble book­et om til MS Ber­gens­fjord.

Også søn­dag var to av­gan­ger kan­sel­lert. År­sa­ken var også da tek­nis­ke pro­ble­mer med fer­ja.

Rundt 500 gjes­ter var da be­rørt av kan­sel­le­rin­ge­ne. Sel­ska­pet mel­der nå på sine hjemme­si­der at MS Ber­gens­fjord ikke har ka­pa­si­tet til å bli satt inn som er­stat­ning.

Fjord Li­ne star­tet årets se­song i pås­ka, men uka har på in­gen måte vært pro­blem­fri for sel­ska­pet.

Både man­dag, tirs­dag og ons­dag i for­ri­ge uka har sel­ska­pet måt­tet kan­sel­le­re en rek­ke av­gan­ger mel­lom Kris­tian­sand og Hirtshals. Vær­ut­ford­rin­ger og tek­nis­ke pro­ble­mer med fer­ja er år­sa­ke­ne.

– Vi har pro­ble­mer med en av ho­ved­mo­to­re­ne. Alle dis­se må fun­ge­re godt der­som fer­ja skal kla­re å kjø­re med full fart. Vi er av­hen­gig av det­te for å hol­de rute­pla­nen, sier Tern­blom.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

Fjord Li­ne har kan­sel­lert av­gan­ge­ne mel­lom Kris­tian­sand og Hirtshals til og med ons­dag mor­gen på grunn av tek­nis­ke pro­ble­mer med fer­ja.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.