Vil rus­te opp fri­lufts­om­rå­de

De­ler av Prestebekken er mer i bruk som søp­pel­plass enn som fri­lufts­om­rå­de. Men nå øns­ker Kris­tian­sand kom­mu­ne en kraf­tig opp­rus­ting av bek­ken og om­rå­det rundt.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJETIL REITE kjetil.reite@fvn.no

– Det­te er en grønt­kor­ri­dor som star­ter ved sjø­en og går helt opp til Je­gers­berg. Og det er et om­rå­de der det bor man­ge men­nes­ker, så det­te er et prio­ri­tert pro­sjekt, sier Trond Jo­han­son, na­tur­for­val­ter i Kris­tian­sand kom­mu­ne.

Prestebekken ren­ner fra Je­gers­berg og vi­de­re ved si­den av kirke­går­den, for­bi Odde­mar­ka og ut i Kongs­gård­buk­ta.

– Det­te er en vel­dig fin sti for å kom­me seg opp i Je­gers­berg, men det er dess­ver­re ikke så man­ge som bru­ker den. Så hvis de kun­ne gjø­re den en­da mer til­gjen­ge­lig, så tror jeg det had­de vært vel­dig bra, sier Bent Bratt­våg som vi mø­ter like neden­for Je­gers­berg gård.

Hele Prestebekken er re­gu­lert til fri­lufts­om­rå­de og det går en tur­sti langs løy­pa i dag. Men fle­re ste­der lig­ger det søp­pel både i elva og langs sti­en og det er ikke opp­ar­bei­det som skik­ke­lig tur­om­rå­de.

RUSTER OPP

I høst star­ter Kris­tian­sand kom­mu­ne med å rus­te opp de­ler av løy­pa. Da tar de om­rå­det mel­lom kirke­går­den og Je­gers­berg. I nes­te om­gang er pla­nen å rus­te opp et om­rå­de på ned­re Lund, mel­lom rulle­ski­ba­nen og ben­sin­sta­sjo­nen og vi­de­re i ret­ning Bispe­gra.

Må­let er et fri­lufts­om­rå­de med høy stan­dard. Her skal det kom­me en halv kilo­me­ter lang tur­løy­pe, ryd­ding av ve­ge­ta­sjon og opp­ryd­ding av søp­pel.

– Vi øns­ker å få opp bord og ben­ker og set­te i verk fle­re til­tak for å få et at­trak­tivt om­rå­de, sier Trond Jo­han­son.

Mens kom­mu­nen al­le­re­de har pen­ger til å rus­te opp strek­nin­gen mel­lom kirke­går­den og Je­gers­berg, er opp­rus­ting ved Odde­mar­ka ennå ikke fi­nan­siert. Men nå har Vest-ag­der fyl­kes­kom­mu­ne be­stemt at det­te skal prio­ri­te­res sam­men med tre and­re pro­sjek­ter i fyl­ket.

STØT­TE

Nes­te steg blir at de får pen­ger fra Miljø­di­rek­to­ra­tet. Da vil om­rå­det sam­ti­dig få sta­tus som stat­lig sik­ret, noe som vil gi det et mer va­rig vern.

Det vil kos­te 880.000 kro­ner å rus­te opp den de­len av Prestebekken som går fra Odde­mar­ka og vi­de­re ned­over, og fyl­kes­kom­mu­nen har søkt om 450.000 kro­ner fra Miljø­di­rek­to­ra­tet.

På sikt øns­ker kom­mu­nen en opp­ryd­ding og til­rette­leg­ging hele vei­en ned til Kongs­gård­buk­ta der Prestebekken ren­ner ut.

GRIM OG VEN­NE­SLA

Det er fyl­kes­kom­mu­nen som prio­ri­te­rer hvil­ke om­rå­der de sø­ker om støt­te til. De har også søkt om mid­ler til en lig­nen­de opp­rus­ting på Grim.

Her har na­bo­er kla­get på at Grims­bek­ken gror igjen og at tur­sti­en er dår­lig. Pla­ne­ne er å ut­bed­re da­gens tur­sti og lage en ny tur­løy­pe i om­rå­det.

Også i Ven­ne­sla kan det bli mer tur­vei. Her ber fyl­kes­kom­mu­nen om støt­te til å etab­le­re én kilo­me­ter med tur­vei langs Ven­ne­sla­fjor­den. Det­te skal bli førs­te del av en leng­re tur­vei langs fjor­den.

Det sis­te pro­sjek­tet fyl­kes­kom­mu­nen vil sat­se på, er opp­rus­ting og til­rette­leg­ging av fri­lufts­om­rå­det rundt Var­nes fyr på Lis­ta.

FOTO: KJETIL REITE

Bent Bratt­våg sy­nes Prestebekken er et fan­tas­tisk om­rå­de for tur­gå­ere. Men han tror man­ge ikke kjen­ner til den. Her er han på tur med hun­den i om­rå­det mel­lom kirke­går­den og Je­gers­berg gård. Opp­rus­tin­gen av grønt­kor­ri­do­ren vil star­te her.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.