Jar­nes til OL i fi­lo­so­fi

Faedrelandsvennen - - NYHETER - LARS HOLLERUD

Ja­kob Jar­nes er ti­de­nes førs­te sør­len­ding som er nor­ges­mes­ter i fi­lo­so­fi.

19-årin­gen fra Slett­heia hvi­ler ikke på laur­bæ­re­ne etter å slått 465 jevn­ald­ren­de fra 45 vi­dere­gå­en­de sko­ler i 16 fyl­ker. For 25. til 28. mai ven­ter fi­lo­so­fi-ol i Rot­ter­dam.

– Ær­lig talt gle­der jeg meg mest til å tref­fe and­re som li­ker å re­flek­te­re. Det er vik­ti­ge­re enn plas­se­ring, sy­nes Jar­nes, som er av­gangs­elev ved Kris­tian­sand ka­te­dral­sko­le Gim­le.

OL i fi­lo­so­fi er en år­lig tev­ling som førs­te gang ble ar­ran­gert i 1993. Nor­ge har del­tatt si­den 2005 med sølv (2016) og bron­se (2012) som beste.

Jar­nes, sam­men med Vil­de Erik­sen (fjerde­plass) sør­get for at KKG ble beste sko­le i NM. Jar­nes skrev et es­say på en­gelsk på bak­grunn av et si­tat om hvor­dan makt og fri­het på­vir­ker et sam­funn.

At nord­menn del­tar i fi­lo­so­fiOL, er venn­dø­len Thor Stei­nar Grø­dals for­tje­nes­te. Han er lek­tor ved Foss vi­dere­gå­en­de sko­le i Oslo, og har or­ga­ni­sert NM si­den 2007.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.