Over­skudd for Kje­vik

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KJETIL REITE OG RICHARD NODELAND

Kris­tian­sand luft­havn had­de inn­tek­ter på 176 mil­lio­ner og fikk et so­lid over­skudd i 2016.

Av Avi­nors 46 luft­hav­ner, er det åtte som går med over­skudd. Kris­tian­sand luft­havn Kje­vik had­de et drifts­re­sul­tat på 22 mil­lio­ner. Inn­tek­te­ne på 176 mil­lio­ner kom­mer fra av­gif­ter, par­ke­ring og ut­salgs­ste­der på fly­plas­sen.

– Vi er en del av et kon­sern, så det­te går inn i en fel­les virk­som­het der vårt over­skudd er med på å styr­ke Avi­nor og hol­de liv i de and­re luft­hav­ne­ne, sier John­sen.

OPPGANG I TRAFIKKEN

Kvar­tals­tal­le­ne for Kje­vik vi­ser en svak oppgang i trafikken sam­men­lig­net førs­te kvar­tal i fjor, sier Ar­ne Jo­han John­sen, luft­havn­sjef ved Kris­tian­sand luft­havn Kje­vik

– Vi har en god drift, men vi mø­ter en tøf­fe­re kon­kur­ran­se som gjør at vi må se på or­ga­ni­sa­sjo­nen og kost­na­de­ne.

Kon­kur­ran­sen for Kje­viks del kom­mer først og fremst fra Sande­fjord luft­havn Torp, men også fra and­re trans­port­mid­ler som bil, buss, tog og båt.

Ar­ne Jo­han John­sen vil ikke si noe om hvil­ke kost­na­der som må kut­tes el­ler om det går ut over an­tall års­verk på fly­plas­sen.

IN­VES­TE­RER

Kon­ser­net Avi­nor har et sam­let over­skudd etter skatt på over en mil­li­ard iføl­ge sel­ska­pets års­rap­port. De størs­te inn­tek­te­ne kom­mer fra Gar­der­moen som had­de et drifts­re­sul­tat på hele 1,9 mil­li­ar­der i fjor. I Stav­an­ger kun­ne fly­plas­sen So­la no­te­re et re­sul­tat på 375 mil­lio­ner.

Det­te er pen­ger som blir in­ves­tert i de and­re luft­hav­ne­ne.

– De sis­te åre­ne har vi in­ves­tert for nes­ten en halv mil­li­ard. Det sier seg selv at det ikke had­de vært mu­lig hvis vi ikke had­de vært en del av et kon­sern. Sam­ti­dig had­de det vært vans­ke­lig å bli sat­set på hvis vi ikke kun­ne vise så gode re­sul­ta­ter, sier John­sen.

Den nes­te plan­lag­te in­ves­te­rin­gen på Kje­vik er nytt par­ke­rings­hus. Der har Avi­nor star­tet et for­pro­sjekt og skal i gang med grunn­un­der­sø­kel­ser.

– Hvis par­ke­rings­hus blir rea­li­sert, går det nok en vin­ter til før det står et par­ke­rings­hus på Kje­vik.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.