Hev­der folke­av­stem­nin­gen

Folke­av­stem­nin­gen om grunn­lovs­end­rin­ger i Tyr­kia lev­de ikke opp til de­mo­kra­tis­ke stan­dar­der, slår valg­ob­ser­va­tø­re­ne fra Os­se og Europa­rå­det fast.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Iføl­ge valg­ob­ser­va­tø­re­ne fra Or­ga­ni­sa­sjo­nen for sik­ker­het og sam­ar­beid i Euro­pa (Os­se) og Europa­rå­dets par­la­men­ta­ri­ker­for­sam­ling (Pace) gikk den rent tek­nis­ke av­vik­lin­gen av folke­av­stem­nin­gen greit for seg, men det stil­les spørs­mål ved opp­tel­lin­gen for­di reg­le­ne ble end­ret i sis­te li­ten.

– Folke­av­stem­nin­gen fant sted på en ujevn bane og de to si­de­ne had­de ikke de sam­me mu­lig­he­te­ne, sa le­de­ren for ob­ser­va­tør­korp­set, Cezar Flo­rin Pre­da, un­der en presse­kon­fe­ran­se i Ankara man­dag.

– End­rin­ger i opp­tel­lings­pro­se­dy­ren i sis­te li­ten fjer­net vik­ti­ge sik­ker­hets­ord­nin­ger, la Pra­da til.

Vel­ger­ne ble hel­ler ikke in­for­mert om vik­ti­ge as­pek­ter ved re­for­men det skul­le stem­mes over, me­ner valg­ob­ser­va­tø­re­ne fra Os­se og Pace.

MANG­LEN­DE STEMPLER

End­rin­gen i opp­tel­lings­pro­se­dy­ren gikk ut på at også stemme­sed­ler uten det of­fi­si­el­le god­kjen­nings­stem­pel­et ble ak­sep­tert. Nor­malt sett, for at en stemme­sed­del skal være tel­len­de, så må den ha et of­fi­si­elt stem­pel på bak­si­den. Den skal så leg­ges i en kon­vo­lutt som også har stem­pel­et, som så gis til den som skal stem­me av en valg­funk­sjo­nær ved stemme­lo­ka­let.

Søn­dag in­for­mer­te valg­kom­mi­sjo­nen om at også stemme­sed­ler i kon­vo­lut­ter uten stem­pel kom til å bli god­kjent, etter at fle­re vel­ge­re kla­get over at de fikk ut­delt ustemp­le­de kon­vo­lut­ter. Kun stemme­sed­ler som be­vi­se­lig var fals­ke kom til å bli for­kas­tet.

Ta­na de Zu­le­ta fra Os­se sier på en presse­kon­fe­ran­se i Ankara at end­rin­ge­ne i opp­tel­lings­pro­se­dy­re­ne un­der­grav­de vik­ti­ge sik­ker­hets­ord­nin­ger som skal for­hind­re valg­fusk, og at det stri­der mot tyr­kisk lov.

AVVISER PÅSTANDENE

De Zu­le­ta sa vi­de­re at på et over­ord­net nivå opp­fyl­te ikke gjen­nom­fø­rin­gen av val­get full­sten­dig de stan­dar­de­ne Tyr­kia had­de lo­vet. Os­se kan ikke inn­føre sank­sjo­ner, men de kan kom­me med an­be­fa­lin­ger.

Le­de­ren for valg­kom­mi­sjo­nen i lan­det, Sa­di Gu­ven, avviser op­po­si­sjo­nens på­stan­der om valg­fusk, og sier in­gen av de god­kjen­te stemme­sed­le­ne var fals­ke el­ler ulov­lig av­gitt. Gu­ven sa vi­de­re at be­slut­nin­gen om end­rin­ger i opp­tel­lings­pro­se­dy­ren ble tatt for å sik­re at vel­ge­re som ved en feil fikk ustemp­le­de kon­vo­lut­ter ikke ble «ofre».

KRAV OM ANNULLERING

Tyr­kias størs­te op­po­si­sjons­par­ti kre­ver at re­sul­ta­tet fra folke­av­stem­nin­gen om grunn­lovs­end­rin­ger blir an­nul­lert og hev­der at det fant sted om­fat­ten­de fusk.

– Valg­kom­mi­sjo­nen bør an­nul­le­re folke­av­stem­nin­gen, sier nest­le­de­ren i Det re­pub­li­kans­ke folke­par­ti­et (CHP), Bu­lent Tez­can til ny­hets­by­rå­et Do­gan.

Op­po­si­sjo­nen an­kla­ger re­gi­met for å ha fus­ket og kal­ler folke­av­stem­nin­gen ett av de mør­kes­te ka­pit­le­ne i lan­dets his­to­rie.

Det pro­kur­dis­ke par­ti­et HDP an­kla­ger også re­gi­met for fusk og har krevd omtel­ling.

– Den­ne folke­av­stem­nin­gen har in­gen de­mo­kra­tisk le­gi­ti­mi­tet, sier en tals­mann for par­ti­et, Os­man Bay­demir.

FOTO: REUTERS/NTB SCANPIX

Til­hen­ge­re av den tyr­kis­ke pre­si­den­ten Re­ceo Tayy­ip Er­do­gan fei­rer valg­re­sul­ta­tet som gir pre­si­den­ten ut­vi­det makt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.