N ikke var de­mo­kra­tisk

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

FAKTA Re­cep Tayy­ip Er­do­gan

● Født 26. fe­bru­ar 1954 i Istanbul.

● Ak­tiv i det isla­mis­tis­ke Vel­ferdsog dyds­par­ti­et som ble for­budt og opp­løst på slut­ten av 1990-tal­let.

● Ord­fø­rer i Istanbul fra 1994 til 1998, da han ble av­satt og dømt til fire må­ne­ders feng­sel etter å ha lest et kon­tro­ver­si­elt dikt høyt.

● Le­der for det mo­de­ra­te isla­mist­par­ti­et Rett­ferds- og ut­vik­lings­par­ti­et (AKP) fra star­ten i 2001.

● Stats­mi­nis­ter i Tyr­kia fra 2003 til 2014, pre­si­dent si­den 10. au­gust 2014.

● Har i lø­pet av sin tid ved mak­ten brukt mye kref­ter på å tøy­le mi­li­tæ­rets po­li­tis­ke inn­fly­tel­se i Tyr­kia.

● An­kla­ges for å ha en auto­ri­tær le­der­stil og for å un­der­gra­ve det se­ku­læ­re grunn­la­get for den tyr­kis­ke sta­ten.

Folke­av­stem­nin­gen

● Ja-si­den vant en knapp sei­er i folke­av­stem­ning om en rek­ke grunn­lovs­end­rin­ger som ble ved­tatt i na­sjo­nal­for­sam­lin­gen 21. ja­nu­ar.

● Med 99 pro­sent av stem­me­ne talt opp, vi­ser de uof­fi­si­el­le re­sul­ta­te­ne fra den tyr­kis­ke valg­kom­mi­sjo­nen en opp­slut­ning på 51,41 pro­sent til ja-si­den. Nei-si­den fikk 48,59 pro­sent.

● Grunn­lovs­end­rin­ge­ne in­ne­bæ­rer blant an­net at stats­mi­nis­ter­pos­ten av­skaf­fes og den ut­øven­de mak­ten plas­se­res hos pre­si­den­ten og vise­pre­si­den­ten. Pre­si­den­ten skal selv ut­nev­ne og spar­ke mi­nist­re.

● End­rin­ge­ne vil styr­ke den ut­øven­de mak­ten på be­kost­ning av na­sjo­nal­for­sam­lin­gen og sam­ti­dig gjø­re dom­sto­le­ne mind­re uav­hen­gi­ge.

● For­sla­get åp­ner også for at pre­si­dent Re­cep Tayy­ip Er­do­gan kan gjen­vel­ges for yt­ter­li­ge­re to fem­års­pe­rio­der. Der­med kan han bli sit­ten­de til 2029.

● Europa­rå­det og fle­re euro­pe­is­ke sta­ter kri­ti­se­rer den kom­men­de folke­av­stem­nin­gen og me­ner at Tyr­kia be­ve­ger seg i ret­ning av et dik­ta­to­risk sty­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.