God­ske­sen: – Man­ge var red­de for å snak­ke

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JAN­NE BIRGITTE PRESTVOLD

– Folk i Tyr­kia tør ikke si hva de stem­te, og i feng­se­let ble fan­ge­ne tvun­get til å avgi stem­me, for­tel­ler Inge­bjørg God­ske­sen (Frp), som ob­ser­ver­te val­get i Tyr­kia for Europa­rå­det.

– Det var føl­bart at man­ge var red­de for å stem­me nei, etter at pre­si­dent Er­do­gan ny­lig kal­te alle som stem­te nei for ter­ro­ris­ter, for­tel­ler Inge­bjørg God­ske­sen.

Stor­tings­re­pre­sen­tan­ten for Frp i Aust-ag­der fulg­te søn­da­gens folke­av­stem­ning i Tyr­kia som en av 25 valg­ob­ser­va­tø­rer for Europa­rå­det.

– Det har vært en lang dag med man­ge inn­trykk. Tek­nisk har det gått noen­lun­de greit for seg, men selv om det er ro­lig og pro­se­dy­rer blir fulgt, så er vårt sam­le­de inn­trykk at folk er red­de. De eld­re tør ikke si om de stem­te nei, de sier bare at de hå­per det beste for Tyr­kia. Noen av de unge, deri­mot, vå­ger å stå for sin nei-stem­me, sier God­ske­sen.

Op­po­si­sjo­nen kla­ger på valg­fusk og vil be­stri­de ut­fal­let, som gir mer makt til pre­si­den­ten.

– Jeg kan ikke si at det har de ikke rett i. Og hvis jeg fikk kni­ven på stru­pen, vil jeg si at de kan ha rett, sier God­ske­sen om valg­fusk­på­stan­de­ne.

– Sam­ti­dig, så har jeg ikke med egne øyne be­vit­net di­rek­te valg­fusk, pre­si­se­rer hun.

Et møte med en po­li­ti­ker fra Er­do­gans par­ti for to da­ger si­den un­der­byg­ger imid­ler­tid inn­tryk­ket av at val­get ikke var helt fritt.

– Han sa at det var umu­lig for nei-si­den å vin­ne. Da vi spur­te hvor­dan han kun­ne si det, svar­te han bare at det var uten­ke­lig. In­gen kan for­ut­se ut­fal­let av et valg så len­ge det går rik­tig for seg, fram­hol­der valg­ob­ser­va­tø­ren.

Et be­søkt i feng­se­let i Izmir rea­ger­te ob­ser­va­tø­re­ne på at fan­ge­ne ble ropt opp med navn for så å måt­te gå og stem­me.

– De ble nær­mest tvun­get til å stem­me. Da jeg spur­te om hvor­for de gjor­de det sånn, nek­tet de å sva­re. Men vi kun­ne se at fan­ge­ne sat­te pris på at vi stil­te spørs­mål ved fram­gangs­må­ten. Ved nes­te lo­ka­le i fengs­let gjor­de de det ikke sånn, og da vi kom til det tred­je, had­de de kaf­fen klar. Da brøt vi møns­te­ret og gikk til et an­net lo­ka­le enn de for­ven­tet, for­tel­ler hun.

FOTO: PRIVAT

Inge­bjørg God­ske­sen er en av 25 valg­ob­ser­va­tø­rer for Europa­rå­det un­der folke­av­stem­nin­gen om ny grunn­lov i Tyr­kia. Bil­det er tatt søn­dag, uten­for et valg­lo­ka­le i Izmir.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.