Fram­skyn­der ra­ketts­kjold

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

USA og Sør-ko­rea er eni­ge om å fram­skyn­de ut­plas­se­rin­gen av det ame­ri­kansk ra­ketts­kjold­sys­te­met Thaad, opp­ly­ser Sør-ko­reas fun­ge­ren­de pre­si­dent Hwang Kyo-ahn.

– Vi er eni­ge om å styr­ke vår al­li­an­se yt­ter­li­ge­re, for å møte de trus­ler som Nord-ko­rea ut­gjør. Det­te gjør vi ved raskt å ut­plas­se­re Thaad, sa Hwang Kyo-ahn un­der en fel­les presse­kon­fe­ran­se med USAS vise­pre­si­dent Mike Pen­ce man­dag. Thaad om­ta­les som et ra­ketts­kjold­sys­tem og ut­plas­se­rin­gen i Asia har ut­løst kraf­ti­ge pro­tes­ter fra Ki­na, som har vars­let mot­til­tak. Ter­mi­nal High Alti­tu­de Area De­fen­se (Thaad) ble først tatt i bruk un­der Irak-kri­gen på be­gyn­nel­sen av 1990-tal­let.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.