Ro­bo­te­ne på vei mot Grimstad

Su­per­avan­ser­te ro­bo­ter er på vei til Grimstad der Me­cha­tro­nics In­no­va­tion Lab nå har inn­gått sin al­ler førs­te forsk­nings­kon­trakt - fire må­ne­der før frem­tids­la­bo­ra­to­ri­et åp­ner dø­re­ne.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: TONE SANDBERG tone.sandberg@fvn.no

– Det­te ser vel­dig bra ut. Kjempe­bra, fak­tisk, sier dag­lig le­der Bernt In­ge Øhrn som har an­svar for å få Nor­ges mest avan­ser­te ro­bo­ter in­stal­lert i MILS ny­bygg på uni­ver­si­tets­om­rå­det i Grimstad.

Fra Ja­pan, USA, Tysk­land, Frank­ri­ke, Eng­land - og Trond­heim - er 15 spe­sial­kon­stru­er­te ro­bo­ter på vei for å vir­ke­lig­gjø­re drøm­men om den så­kal­te Sør­lands­la­ben som skal stå fer­dig 16. au­gust.

Men også en finur­lig fransk testrigg er snart på plass, og tak­ket være en av­ta­le om opp­drags­forsk­ning for Tek­no­va er den sik­ret ar­beid de nes­te fire åre­ne:

– Det er fan­tas­tisk fint at vi nå får MIL opp og stå. Det er kjempe­vik­tig for oss, sier Tek­no­vas nye sjef, Thor Ar­ne Hå­ver­stad. I mars for­lot han MH Wirth for å ta le­del­sen i forsk­nings­in­sti­tut­tet som skal sam­lo­ka­li­se­res med MIL i Grimstad. Og nå er den førs­te av­ta­len inn­gått som skal sys­sel­set­te an­sat­te og dok­tor­grads­stu­den­ter i fle­re år.

TESTE TAU

– Hva har dere av­talt å gjø­re egent­lig?

– Teste tau, sva­rer Øhrn en­tu­si­as­tisk.

– Tau?

– Ja. Tau av stål og fib­er som bru­kes både off­shore og i byggog an­leggs­bran­sjen. Der an­ven­des eks­tremt tun­ge løft, og tau­ene ut­set­tes for vold­som­me kref­ter. Den spe­sial­kon­stru­er­te testrig­gen skal bru­kes til å fors­ke på sli­ta­sje og fin­ne nye må­ter å for­ut­si leve­tid på, for­kla­rer Øhrn.

– Å kun­ne for­ut­si hvor ofte tau­ene må byt­tes, vil bety vel­dig mye både for øko­no­mi og sik­ker­het for be­drif­te­ne, sup­ple­rer Hå­ver­stad.

– Må­let er å gå fra tids­in­ter­val­ler på ved­li­ke­hold til kunn­skaps­ba­ser­te in­ter­val­ler, sier Øhrn.

De hå­per også å fors­ke seg fram til mer sik­ker bruk av fib­er fram­for stål:

– Det vil kun­ne ha en fan­tas­tisk opp­side ved at vek­ten går ned, fast­slår Øhrn.

Kon­trak­ten som er inn­gått mel­lom MIL og Tek­no­va inn­går i pro­gram­met til SFI Off­shore Me­cha­tro­nics, et sen­ter for forsk­nings­dre­vet in­no­va­sjon lo­ka­li­sert til UIA og som er et sam­ar­beid med en rek­ke be­drif­ter som øns­ker å ut­vik­le nye me­to­der in­nen hydr­au­likk, ro­bo­ti­se­ring og over­vå­king.

– ENORM INTERESSE

Men MIL tren­ger å få fle­re av­ta­ler i havn:

– Be­drif­te­ne på Sør­lan­det vi­ser enorm interesse for mu­lig­he­te­ne som åp­ner seg, sier Øhrn og for­tel­ler at de nå har de­fi­nert åtte start­pro­sjek­ter med test av tek­no­lo­gi for uli­ke fir­ma­er lo­ka­li­sert fra Lin­des­nes til Aren­dal. Lyk­kes de re­gio­nalt, ut­vi­des ra­diu­sen også na­sjo­nalt.

MIL- el­ler Sør­lands­la­ben - er re­sul­ta­tet av et po­li­tisk øns­ke om å om­stil­le lands­de­len. Ide­en om en sym­bio­se mel­lom aka­de­mia og næ­rings­liv had­de Uia-rek­tor Frank Reichert, og etter litt tau­trek­king i Stor­tin­get, kom også of­fent­li­ge mid­ler til inn­kjøp av ut­styr på plass i stats­bud­sjet­tet.

Selve byg­get er fi­nan­siert av J.B. Ug­land.

– Har dere nok pen­ger nå?

– Ja. Det har vi, sva­rer Øhrn uten å nøle.

TRE BEIN

– Vi har et in­ves­te­rings­bud­sjett på 76 mil­lio­ner som er en kom­bi­na­sjon av na­sjo­na­le og fyl­kes­kom­mu­na­le til­de­lin­ger, og bi­drag fra Skeie-grup­pen, ut­dy­per han. – Kan det­te også gå helt galt? – Jeg har ald­ri vært så ro­lig som nå. Vi har tre bein å stå på: Off­shore-be­drif­te­ne i No­de-klyn­gen, pro­sess­in­du­stri­en i Ey­de, og IKT­be­drif­te­ne i Di­gin. Får vi til å kob­le dem, får vi til det di­gi­ta­le skif­tet, me­ner Mil-sje­fen.

– Akku­rat nå ser det nes­ten for bra ut, og det kan bli et pro­blem å til­rette­leg­ge for alle bru­ker­ne. Men Ug­land sier vi kan byg­ge mer, smi­ler Bernt In­ge Øhrn.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Test av tau brukt i off­shore­næ­rin­gen inn­går i den førs­te forsk­nings­kon­trak­ten inn­gått mel­lom MIL og Tek­no­va. Mil-sjef Bernt In­ge Øhrn (til v.) og Tek­no­va-di­rek­tør Thor Ar­ne Hå­ver­stad ser fram til ut­sty­ret er på plass i au­gust.

FOTO: KJARTAN BJEL­LAND

Me­cha­tro­nics In­no­va­tion Lab (til h.) byg­ges i tett til­knyt­ning til UIA i Grimstad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.