FAKTA

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Me­cha­tro­nics In­no­va­tion Lab

● Sen­ter for in­no­va­sjon, pi­lot­tes­ting og tek­no­lo­gikva­li­fi­se­ring der be­drif­ter og en­kelt­per­soner kan leie fors­ke­re og tek­nisk ut­styr for å teste ny tek­no­lo­gi, ma­te­ria­ler og pro­ses­ser Skal stå fer­dig på Cam­pus Grimstad i au­gust 2017 Sam­lo­ka­li­se­res på UIA med Sen­ter for Forsk­nings­dre­vet In­no­va­sjon og Tek­no­va Sam­ar­beids­pro­sjekt mel­lom UIA, J.B. Ug­land og in­du­stri­klyn­gen NO­DE som har sta­tus som Glo­bal Cent­re of Ex­per­ti­se Fi­nan­sie­res ved hjelp av 70 mil­lio­ner kro­ner fra sta­ten til ut­styr, 100 mil­lio­ner fra J.B Ug­land til bygg og fore­lø­pig 50 mil­lio­ner fra be­drif­ter til kjøp av tje­nes­ter

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.