Nor­ge tren­ger en my­ke­re rus­po­li­tikk

En­ten vi li­ker det el­ler ikke er det ikke til å leg­ge skjul på at da­gens rus­po­li­tikk ikke fun­ge­rer i sam­fun­net.

Faedrelandsvennen - - MENING - ANDREA CHRISTINA GONZALEZ Kris­tian­sand FPU

Uan­sett hvor stren­ge reg­ler vi set­ter for nar­ko­ti­ka og hvor tid­lig vi ber ute­plas­ser sten­ge for å mins­ke al­ko­hol­bru­ken, vil ikke det for­and­re det fak­tum at nar­ko­tika­bru­ken er høy og al­ko­hol­po­li­tik­ken i Nor­ge hen­ger etter i for­hold til and­re land i Euro­pa. Der­for øns­ker FPU å li­be­ra­li­se­re rus­po­li­tik­ken med av­kri­mi­na­li­se­ring av all nar­ko­ti­ka, le­ga­li­se­ring av let­te­re stof­fer og sen­ke pri­sen og al­ders­gren­sen på al­ko­hol.

For­bu­de­ne som en­kel­te tror skal føre til mind­re al­ko­hol­for­bruk i da­gens sam­funn har bare gitt oss ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser. Re­gu­le­ring av åp­nings- og skjen­ke­ti­der på ute­ste­der, for­bud mot å sel­ge al­ko­hol i mind­re bu­tik­ker, som for ek­sem­pel ben­sin­sta­sjo­ner, og sky­høye pri­ser fø­rer ikke til noe an­net enn at vi rei­ser fle­re ti­mer i bil for å hand­le i Sve­ri­ge og Dan­mark. Det­te fø­rer til mer smug­ling, tap av mil­li­ar­der i skat­ter og av­gif­ter og mer for­urens­ning. Og al­ko­hol­po­li­tik­ken er ikke den enes­te som har gått galt, men den stren­ge nar­ko­tika­po­li­tik­ken har hel­ler ikke gitt noe po­si­tiv ef­fekt.

Jeg kan skjøn­ne red­se­len rundt å le­ga­li­se­re og av­kri­mi­na­li­se­re nar­ko­ti­ka. En ser for seg vand­ren­de men­nes­ker høye på hasj rundt i gå­ga­te­ne blant både fa­mi­li­er og små­barn. Det hø­res ikke ut som er godt sam­funn, og det kan vi alle si oss eni­ge i. Men med in­gen be­vis på at en my­ke­re rus­po­li­tikk vil føre til et dår­li­ge­re sam­funn, vil nok den­ne fore­stil­lin­gen også for­bli en fore­stil­ling. N or­ges nar­ko­tika­po­li­tikk har gitt oss dår­li­ge re­sul­ta­ter og det er på tide at vi mo­der­ni­se­rer den. Vi må føl­ge etter and­re land som har prøvd ut and­re al­ter­na­ti­ver, som for ek­sem­pel Por­tu­gal. I 2001 valg­te Por­tu­gal, som enes­te land i Euro­pa, å li­be­ra­li­se­re nar­ko­tika­po­li­tik­ken, og av­kri­mi­na­li­ser­te bruk og be­sit­tel­se av all nar­ko­ti­ka. Det­te før­te til at vi nå kan se re­du­ser­te over­dose­døds­fall, fær­re som prø­ver nar­ko­ti­ka og an­tal­let på Hiv-til­fel­ler er blitt kraf­tig re­du­sert i lan­det. Sam­ti­dig har av­kri­mi­na­li­se­rin­gen ført til at myn­dig­he­te­ne er i stand til å hånd­te­re nar­ko­tika­pro­ble­met bed­re enn i man­ge and­re vest­li­ge land. Når folk ikke len­ger fryk­ter feng­sel og straff, er det let­te­re å iverk­set­te til­tak til de som vir­ke­lig tren­ger det. Res­sur­ser som tid­li­ge­re ble brukt på straff blir nå brukt til be­hand­lings­pro­gram­mer.

Tall hen­tet fra EMCDDA, EUS over­våk­nings­or­gan for nar­ko­ti­ka, vi­ser at Nor­ge top­per sta­ti­stik­ken for over­dose­døds­fall. Hele 69 per­soner per mil­lion inn­byg­ge­re dør av over­dose hvert år, mens i Por­tu­gal er tal­let nede i 3. Iføl­ge EMCDDA er det også en ge­ne­rell trend i Euro­pa at land går bort fra å bru­ke straffe­ap­pa­ra­ter mot bruk og be­sit­tel­se av små meng­der can­na­bis og hel­ler sat­ser på fore­byg­ging og be­hand­ling. Nor­ge må der­for føl­ge Euro­pas trend og tør­re å sat­se på ny­ten­king in­nen­for rus­po­li­tik­ken, og ret­te fo­ku­set på hjelp og be­hand­ling til rus­mis­bru­ke­re. Vi kan ikke stå igjen på side­lin­jen å se på at and­re land lyk­kes i kam­pen mot rus­mis­bruk for så å ang­re på at vi ikke tur­te å ta sjan­sen tid­li­ge­re. Der­for øns­ker vi en mo­der­ne rus­po­li­tikk!

Det fin­nes også fle­re for­bud når det kom­mer til salg av al­ko­hol som bør fjer­nes. FPU øns­ker at ute­ste­der og bu­tik­ker selv skal få ta av­gjø­rel­sen om hva de øns­ker å sel­ge og hvor len­ge de øns­ker å hol­de åpent. I til­legg er pri­se­ne på al­ko­hol i dag sky­høye. Pri­sen er hele 2,5 gan­ger høy­ere enn gjen­nom­snit­tet i EU, dob­belt så høyt som Dan­mark og 80 % høy­ere enn i vårt nabo­land, Sve­ri­ge, iføl­ge SSB. Og på grunn av de høye al­ko­hol­av­gif­te­ne fø­rer det til enor­me tap i inn­tekt til Sve­ri­ge og Dan­mark som igjen gjør at vi ta­per ar­beids­plas­ser. Iføl­ge ar­beids­gi­ver­for­enin­gen Vir­ke ta­per vi hele 10.000 ar­beids­plas­ser på det­te. S mug­ling blir også svært lu­kra­tivt hvor det sel­ges ulov­li­ge smug­ler­va­rer og al­ders­gren­sen for al­ko­hol blir hel­ler ikke over­holdt. Sen­ker vi al­ko­hol­av­gif­te­ne i Nor­ge, vil vi få til­ba­ke ar­beids­plas­ser, skat­ter og av­gif­ter som gjør at vi kan bru­ke mer pen­ger på en bed­re ru­som­sorg med fore­byg­ging, kon­troll av ut­salgs­ste­der og hjelp til fle­re tid­li­ge­re.

Det er på tide at noen tar til or­det og sør­ger for at Nor­ge mo­der­ni­se­rer rus­po­li­tik­ken i takt med res­ten av Euro­pa. Vi må føl­ge Por­tu­gals li­be­ra­le nar­ko­tika­po­li­tikk og sør­ge for at res­sur­ser som nå blir brukt til straff, hel­ler blir brukt til be­hand­lings­pro­gram­mer. Sat­sing på fore­byg­ging og be­hand­ling vil bli let­te­re når folk ikke len­ger fryk­ter feng­sel og straff for bruk av nar­ko­ti­ka. Vi må også gi slipp på da­gens al­ko­hol­po­li­tikk som nå hen­ger langt etter res­ten av Euro­pa, og sør­ge for at den li­be­ra­li­se­res. Fle­re for­bud skal vekk og pri­se­ne må ned på svensk nivå. Er du gam­mel nok til å kjø­re båt, trak­tor og scoo­ter og vel­ge ut­dan­nings­ret­ning, så er du gam­mel nok til å nyte et glass vin el­ler øl. Og er du myn­dig, så skal du selv­sagt få kun­ne kjø­pe brenne­vin hvis du selv øns­ker det.

Nor­ges nar­ko­tika­po­li­tikk har gitt oss dår­li­ge re­sul­ta­ter og det er på tide at vi mo­der­ni­se­rer den.

ILLUSTRASJONSFOTO: NTB SCANPIX

Nor­ge top­per sta­ti­stik­ken for over­dose­døds­fall. Hele 69 per­soner per mil­lion inn­byg­ge­re dør av over­dose hvert år, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.