Pri­va­te barne­ha­ger i spill?

Faedrelandsvennen - - MENING - Stor­tings­re­pre­sen­tant Høy­re

Et godt barne­hage­til­bud er med på å sik­re en trygg og god hver­dag både for barn og for­eld­re. Kam­pen for full barnehagedekning har vært en vik­tig po­li­tisk opp­ga­ve.

●● Her skal SV med Kris­tin Hal­vor­sen i spis­sen ha ros for å ha gjort et stort løft. Der­for er det eks­tra un­der­lig når SV nå tar til or­det for å stram­me inn for ak­tø­rer som har le­vert et stort bi­drag for å sik­re at vi i dag de fles­te ste­der har en god barnehagedekning. Sær­lig tatt i be­trakt­ning den hold­nin­gen Kris­tin Hal­vor­sen la til grunn da hun i 2011 sa til NTB: «Det er etab­le­re­re av barne­ha­ger som har lagt ned en stor inn­sats og man­ge ti­mer uten å ta ut lønn for alt, og noen har in­ves­tert pri- va­te pen­ger. Da vil­le det være uri­me­lig å ikke til­la­te ut­byt­te.»

Nå kan pri­va­te barne­ha­ger være i fare­so­nen der­som det blir re­gje­rings­skif­te til høs­ten. I alle fall hvis SV får sin vil­je og får de rødgrøn­ne par­ti­ene med på å nek­te ut­byt­te el­ler stram­me inn re­gel­ver­ket for de pri­va­te barne­hage­ei­er­ne.

I vårt par­ti er vi opp­tatt av at barne­hage­plas­ser må være til­gjen­ge­lig, ha god kvalitet og ha en pris som er kon­kur­ranse­dyk­tig.

Tall fra Pri­va­te Barne­ha­gers Lands­for­bund (PBL) vi­ser at ei­er­ne av pri­va­te barne­ha­ger nes­ten ikke tar ut­byt­te. I 2015 drei­de det seg om 0,4 pro­sent av drifts­kost­na­de­ne. I Høy­re er vi glad for at så man­ge pri­va­te ak­tø­rer har del­tatt i den na­sjo­na­le dug­na­den for full barnehagedekning. Uten dis­se, vil­le man­ge barn stått uten barne­hage­plass.

En­kelt­per­soner el­ler grup­pe­rin­ger har brukt privat ka­pi­tal og man­ge ti­mer uløn­net ar­beid for å etab­le­re gode barne­hage­til­bud. Vi sy­nes det er ri­me­lig at de får an­er­kjen­nel­se for den job­ben de har gjort. Hvis pri­va­te ak­tø­rer kla­rer å dri­ve med over­skudd og li­ke­vel le­ve­re sam­me kvalitet i til­bu­det, så me­ner vi det må være ak­sep­ta­belt. Barne­hage­sek­to­ren er sterkt lov­re­gu­lert og det fø­res til­syn med alle barne­ha­ger gjen­nom kom­mu­na­le og stat­li­ge til­syns­ord­nin­ger (fyl­kes­man­nen).

Det fin­nes in­gen grunn til at det of­fent­li­ge skal dri­ve barne­ha­ge­ne ale­ne. I dag er det uten­ke­lig at Nor­ge skal kla­re seg uten de pri­va­te barne­ha­ge­ne som re­pre­sen-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.