Kul­tur­byen Kris­tian­sand hed­rer Kjøls­rud

Faedrelandsvennen - - MENING - GUNVALD OPSTAD kul­tur­jour­na­list og for­fat­ter

Gjen­tat­te gan­ger har jeg bedt Kris­tian­sand kom­mu­ne hed­re sin sto­re bil­led­hog­ger Dag­fin Kjøls­rud ved å stil­le hans ene­stå­en­de skulp­tu­rer ut på et sen­tralt sted, for­trinns­vis i rom­met mel­lom bi­blio­te­ket og dom­kir­ka.

●● Nå har kom­mu­nen tatt et ini­tia­tiv. Ikke til å stil­le skulp­tu­re­ne ut. Men til å van­ære den flot­te «Slak­te­sce­ne» uten­for bi­blio­te­ket ved å slen­ge et svært net­ting­gjer­de i ho­det på slak­te­ren.

Len­ge leve kul­tur­byen Kris­tian­sand!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.