Om USAS an­grep

Faedrelandsvennen - - MENING -

Val­get av en ny pre­si­dent i USA ga håp om en for­bed­ring av for­hol­det mel­lom øst og vest og en sam­let stra­te­gi for å møte den islams­ke eks­tre­mis­men og ter­ro­ris­men.

●● Det­te hå­pet er ikke ute, men det folke­retts­stri­di­ge an­gre­pet fra USA mot Sy­ria blir et al­vor­lig til­bake­slag.

Når avi­sen 8. april i en le­der­ar­tik­kel hev­der at det­te an­gre­pet skul­le kun­ne hind­re fle­re sli­ke hen­del­ser med gift­gass som i Id­lib-pro­vin­sen, så blir det­te feil. Vi vet ikke hva som er år­sa­ken til at

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.