Bi­bel, ar­beid og skatt

Faedrelandsvennen - - MENING - OLE LANGELAND MORTEN O. TØRRESSEN

gift­gass ble ut­løst, om den­ne gas­sen kom med bom­be­ne el­ler om den ble ut­løst ved at det var lag­ret på ste­det.

Hvis den førs­te for­kla­rin­gen had­de vært rik­tig, vil­le det ame­ri­kans­ke an­gre­pet kun­ne ha ført til en lig­nen­de hen­del­se for­di det var ret­tet mot et sted hvor sli­ke strids­mid­ler da vil­le kun­ne være lag­ret.

Gift­gass er på alle mu­li­ge må­ter bann­lyst, også av Sy­ria. Hvor­dan skul­le re­gje­rin­gen i Da­mas­kus se seg tjent med å bru­ke sli­ke mid­ler som de måt­te vite vil­le føre til en sterk og for­døm­men­de re­ak­sjon? De som tje­ner på den­ne hen­del­sen kan ikke være and­re enn de som har helt and­re mål og in­ter­es­ser enn Sy­rias le­gi­ti­me re­gje­ring.

Der­som det vir­ke­lig skul­le være slik som le­de­ren på­står, at den­ne re­gje­rin­gen vil­le ut­nyt­te en så­kalt «ube­slutt­som­het» fra vest­lig hold, vil­le det være svært for­bry­tersk. Men avi­sen gjør her en løs på­stand til et fer­dig fak­tum. Det sy­nes å være en tra­di­sjon å gjø­re det….

Det er all grunn til å være glad for at vi i dag har nye di­gi­ta­le media , slik at folk ikke len­ger be­hø­ver å la seg en­si­dig in­for­me­re av sli­ke som sit­ter i de sto­re avis­re­dak­sjo­ne­ne og i NRK.

I sitt svar­inn­legg den 6.5 skri­ver Tor Aure­bekk at han si­te­rer Mat­teus uten and­re bak­tan­ker enn at ver­set var en iøyne­fal­len­de god inn­led­ning for å be­skri­ve føl­ge­ne av re­gje­rin­gens skattepolitikk. Sam­ti­dig hev­der han å ha stor re­spekt for skrif­ten?

●● Aure­bekk bru­ker ek­semp­let om at krem­mer­ne ble ja­get ut av temp­let for å le­gi­ti­me­re økte skat­ter. At Je­sus men­te at tem­pel­et ikke skul­le være et han­dels­sted, for­sva­rer ikke So­sia­lis­tisk Ven­stre­par­ti sin iver om å stik­ke kjep­per i hju­le­ne for hard­tar­bei­den­de lønns­mot­ta­ke­re, el­ler å hind­re næ­rings­li­vet i å ska­pe frem­ti­dens ar­beids­plas­ser. U.t er prin­si­pi­elt uenig med Aure­bekk og hans par­ti når det an­går skatt og so­si­al ut­lig­ning. Pau­lus gir råd om kris­ten opp­før­sel og er ty­de­lig på at hver av oss skal pas­se sitt eget ar­beid og tje­ne til eget brød (2 Tess 3,10). Om so­sia­lis­te­ne skatt­leg­ger ba­keri­ei­e­ren yt­ter­li­ge­re, blir det ver­ken fle­re ar­beids­plas­ser, el­ler brød i bu­tik­ke­ne. Bare en mas­se sir­kus!

Høy­re tror på ar­beid og mu­lig­he­ter for alle. De som ikke kan job­be skal ha en trygg og god inn­tekts­sik­ring. Like grunn­leg­gen­de er det at alle som kan, skal få en mu­lig­het til å kom­me inn i ar­beids­li­vet. Det­te gjø­res ved å sik­re den en­kel­te mu­lig­he­ten til i størst mu­lig grad å stå på egne ben. Fat­tig­dom kan best be­kjem­pes ved å ta tak i år­sa­ke­ne til fat­tig­dom, og økte ut­be­ta­lin­ger ale­ne vil ikke løse pro­ble­me­ne på sikt. Ar­beid mot fra­fal­let i vi­dere­gå­en­de sko­le er der­for en av til­ta­ke­ne som må styr­kes.

At in­gen seg­net un­der de rødgrøn­ne, ten­ker jeg vit­ner om svært lave am­bi­sjo­ner for å sik­re en stø kurs i en even­tu­ell ny re­gje­rings­pe­rio­de. Jeg hå­per val­get til høs­ten vi­ser at folk øns­ker fri­het og mu­lig­he­ter, frem­for på­bud, økte skat­ter og av­gif­ter.

• Byg­nin­gen har over­hode ikke rom til kon­to­rer og gar­de­ro­ber. Det ble hen­vist til nabo­hu­set i Kon­gens­gate.

• Ku­lis­se­ne – som ble byg­get alle and­re ste­der enn i tea­te­ret – måt­te frak­tes inn gjen­nom en dob­belt­dør ved inn­gan­gen og hei­ses opp gjen­nom at re­la­tivt lite hull i scene­gul­vet.

• Tea­te­ret had­de in­gen prøve­sal, og ved sto­re opp­set­nin­ger av f.eks. mu­si­ka­ler og jule­fore­stil­lin­ger, var ho­ved­sa­len stengt for all an­nen ak­ti­vi­te­ter i må­neds­vis.

• Gar­de­robe­for­hol­de­ne for pub­li­kum var mildt sagt elen­di­ge.

Sty­ret for Kris­tian­sand Tea­ter så på nabo­ei­en­dom­men i Vest­re Strand­gate som en løs­ning på alle dis­se pro­ble­me­ne. Der kun­ne det byg­ges en prøve­sce­ne der ku­lis­se­ne kun­ne frak­tes inn og set­tes sam­men, uten at ak­ti­vi­te­ten i ho­ved­sa­len ble for­styr­ret. Der kun­ne kon­to­rer og gar­de­ro­ber plas­se­res, og mu­lig­he­ten til å få en

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.