Tea­te­rets frem­tid

Faedrelandsvennen - - MENING - FRANK HØGBERG MAG­NE LUND Kris­tian­sand

Kris­tian­sand kom­mu­nes ei­en­doms­sel­skap vur­de­rer å sel­ge ei­en­dom­men i Vest­re Strand­gate ved si­den av tea­te­ret. Slik tom­ten ser ut nå er den in­gen pryd for om­gi­vel­se­ne, men jeg hå­per alle par­ter tar en pau­se og ten­ker over hvor lurt det er å sel­ge den­ne ei­en­dom­men nå.

●● Kris­tian­sand Tea­ter – se­ne­re Ag­der Tea­ter – had­de i sin leve­tid ad­skil­li­ge ut­ford­rin­ger å hans­kes med. La meg bare nev­ne noen av de størs­te: skik­ke­lig gar­de­ro­be for pub­li­kum uten å øde­leg­ge foa­je­en vil­le også være til­ste­de.

Ved å byg­ge et lei­lig­hets­bygg på den­ne tom­ten nå øde­leg­ges alle mu­lig­he­ter til å vir­ke­lig­gjø­re dis­se mu­lig­he­te­ne.

Det har und­ret meg at by­ens be­folk­ning og myn­dig­he­ter sy­nes å mene at Kris­tian­sand ikke tren­ger fle­re «sam­funns­hus» enn Kil­den. En by på vel 100.000 men­nes­ker – der­som kom­mune­sam­men­slå­in­gen går som plan­lagt – kan tro­lig tren­ge både Tea­te­ret og me­re til i frem­ti­den. Det vil­le være sær­de­les uhel­dig om mu­lig­he­te­ne til å gjø­re Tea­te­ret til en fullt fun­ge­ren­de tea­ter­byg­ning blir øde­lagt, selv om be­ho­vet akku­rat nå ikke sy­nes å være pres­se­ren­de. på hver­da­ger, el­ler etter kl 13 på lør­da­ger, dess­ver­re. Den er se­ne­re når kul­tur og mø­ter be­gyn­ner og skal sloss om plas­se­ne med de som bor i byen. Det al­ler beste had­de vært en time med gra­tis par­ke­ring i av­gifts­ti­den, også av­gift etter førs­te ti­men.

Inn­ser at det er en håp­løs kamp mot den sto­re inn­tek­ten par­ke­ring er blitt for kom­mu­ne og gård­ei­ere. Vi som dri­ver bu­tikk i Kvadraturen har len­ge hatt tøf­fe­re vil­kår enn de som dri­ver uten­for byen. Det er jo det­te un­der­li­ge at det er mer miljø­venn­lig å kjø­re ut av byen, enn inn til byen. Bil og han­del hø­rer sam­men uan­sett hva noen me­ner, bare se hva dere selv gjør når dere skal hand­le. Vi har slitt i fle­re år med par­ke­rings­av­gif­ter og bom­mer som de som dri­ver uten­for byen slip­per unna. In­gen tren­ger å rei­se til byen for ver­ken pol, post el­ler skru­er leng­re. Ikke øk par­ke­rings­av­gifts­ti­den, men vur­der hel­ler å kut­te den, spe­si­elt om lør­da­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.