Mør­ke, tid­løse Le­onard Co­hen hyl­les

Chris­ter Falck hed­rer Le­onard Co­hen med bok og kon­sert. Hå­vard Rem og Er­lend Rop­stad er blant bi­drags­yter­ne.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: JAN FRANTZEN jan.frantzen@fvn.no -

– Co­hens etter­mæle vil vokse og vokse. Fle­re av san­ge­ne hans har al­le­re­de gått inn i en tid­løs­het, sier for­fat­ter og poet Hå­vard Rem.

Aren­da­lit­ten har brukt en be­ty­de­lig del av sin kar­rie­re på å for­mid­le, gjen­dik­te og ana­ly­se­re Le­onard Co­hens mu­sikk og ly­rikk, både i bok­form, på sce­ne og i ra­dio. 25. april er han kon­fe­ran­sier når 50 nors­ke ar­tis­ter stil­ler opp i Oslo Spekt­rum for å hyl­le ka­na­die­ren som pro­du­ser­te fjor­ten pla­ter, to ro­ma­ner og et to­sif­ret an­tall dikt­sam­lin­ger i lø­pet av sin kar­rie­re.

CO­HEN OG SØR­LAN­DET

Det er plate­pro­du­sent og for­lags­sjef Chris­ter Falck som har tatt ini­tia­tiv til hyl­les­ten. Han gir sam­ti­dig ut boka «So Long – nors­ke for­fat­te­re om Le­onard Co­hen» gjen­nom sitt eget for­lag. Også her er Hå­vard Rem re­pre­sen­tert, med et es­say hvor han spo­rer sin li­den­skap for Co­hen til­ba­ke til opp­veks­ten på Sør­lan­det.

– Jeg had­de tenkt å skri­ve litt mer høy­ti­de­lig om kar­rie­ren hans, men så be­gyn­te jeg å nøs­te i den sør­lands­his­to­ri­en, og det Jeg fikk kan­skje ikke med meg så mye av teks­te­ne, men jeg for­sto i hvert fall at Co­hen ikke had­de en anti­kris­te­lig hold­ning, og jeg var ak­tiv i pinse­me­nig­he­ten på den ti­den, så det var vik­tig for meg, for­tel­ler Rem.

KVALITET På PLASS

Chris­ter Falck sier Rem var es­sen­si­ell da han be­stem­te seg for å gjø­re en Le­onard Co­hen-tri­bute.

– Det at Hå­vard ble med åp­net dø­re­ne til and­re sto­re ar­tis­ter og for­fat­te­re. Da skjøn­te de at det var kvalitet på plass. I til­legg har kan­skje jeg også et greit ryk­te, så det er en fin kom­bi­na­sjon.

– Det er jo man­ge bø­ker om Co­hen der ute. Hvor­for tren­ger vi akku­rat den­ne?

– Det som er gøy med vår bok, er at vi får høre om Co­hen i et norsk per­spek­tiv: Hvor­for ble han nor­ges­venn, hva var det som gjor­de at han solg­te en stor del av pla­te­ne sine her i lan­det og hvil­ken på­virk­ning har han hatt på nors­ke ar­tis­ter. Og så er det hans for­hold til Ma­ri­an­ne Ih­len, nor­ges­be­sø­ke­ne og alle kon­ser­te­ne på norsk jord, sier mu­sikk­en­tu­si­as­ten Falck, som tid­li­ge­re har ran­gert Co­hens «Songs of Lo­ve and Ha­te» som den beste pla­ta fra 1970-tal­let.

COMEBACK

Co­hen gikk bort i no­vem­ber 2016, 82 år gam­mel. Da var det drøye tre år si­den han gjor­de sin sis­te kon­sert, på Vec­tor Are­na i Auck­land, New Zea­land, etter 373 live­opp­tre­de­ner ver­den over i lø­pet av seks år.

Egent­lig had­de Le­onard Co­hen pen­sjo­nert seg som scene­ar­tist man­ge år tid­li­ge­re. Men da ca­na­die­rens ma­na­ger lur­te til seg meste­par­ten av hans opp­spar­te for­mue, ble han tvun­get til et comeback.

– Til­fel­dig­he­tens spill, sier

Rem.

MØRKT OG VAK­KERT

En av ar­tis­te­ne som skal spil­le i Oslo Spekt­rum 25. april er Ven­ne­slas rocke­poet Er­lend Rop­stad, som Falck om­ta­ler som «en av Nor­ges beste ar­tis­ter».

Rop­stad var til­truk­ket av Co­hens ly­rikk som ung, og sier han har gjen­opp­da­get mu­sik­ken hans de sis­te åre­ne.

I Spekt­rum skal han fram­føre tit­tel­spo­ret fra 1992-al­bu­met «The Fu­tu­re».

– Noe av det mør­kes­te, og noe av det vak­res­te som fins av rocke­poe­si, sier han om den lå­ten.

– Mu­sikk­ly­rikk er jo min re­li­gi- on, og jeg set­ter pris på alle som dyt­ter på gren­se­ne og er med på å ut­vi­de sjan­ge­ren. Det er kult med en sang­tekst som er pro­vo­se­ren­de, ut­ford­ren­de, og sam­ti­dig har hjer­te. Jeg els­ker dess­uten teks­ter som stil­ler spørs­mål ved re­li­gion. Det er en in­ter­es­sant og vik­tig ting å få folk til å re­flek­te­re rundt.

IKON

I Nor­ge har Co­hen hatt en sterk po­si­sjon helt si­den 70-tal­let. Samt­li­ge av de tre come­back­pla­te­ne hans gikk til topps her i lan­det, og i 1988 lå al­bu­met «I’m Your Man» på top­pen av Vg-lis­ta i 16 uker. Hå­vard Rem min­ner også om at Nor­ge var ett av få land som om­fav­net al­bu­met «Va­rious Po­sitions», hvor «Hal­le­lu­jah» had­de sin opp­rin­ne­li­ge plass, i 1985.

– Nor­ge var len­ge med på å sør­ge for at han opp­nåd­de an­sten­di­ge salgs­tall. Vi holdt flam­men. I 1988 var han en nor­ges­venn, men det er feil å si at han av­slut­tet som det. Da var han blitt et glo­balt ikon, sier Rem.

FOTO: REUTERS/NTB SCANPIX

Nors­ke ar­tis­ter og for­fat­te­re ut­tryk­ker sin takk­nem­lig­het over­for Le­onard Co­hen med bok­ut­gi­vel­se og kon­sert i Oslo Spekt­rum.

FOTO: NTB SCANPIX

Hyl­ler Co­hen: Hå­vard Rem.

FOTO: NTB SCANPIX

Hyl­ler Co­hen: Chris­ter Falck.

FOTO: NTB SCANPIX

Hyl­ler Co­hen: Er­lend Rop­stad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.