FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

28 år

Ca­thri­ne Dyng­vold, Kris­tian­sand. Vår al­les kjæ­re Ca­thri­ne fyl­te år i går, 17 april. Da­gen ble fei­ret i Le­ver­myr, med etter­føl­gen­de mat­inn­tak i Kr.sand. In­gen over, in­gen ved si­den. Hil­sen Far­mor, Pap­pa, Kjetil og Bir­ger.

20 år

Lars Kristian Top­stad, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for Lars som fyl­te 20 fine små år på man­dag! En­de­lig kan du kom­me inn på ute­ste­de­ne i byen!! Må fei­res! Hå­per du had­de en fin dag :) Kos og klem fra Kit­ty og Joa­chim.

11 år

Sa­ra Kno­bel Ni­el­sen, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mye til Sa­ra Kno­bel Ni­el­sen, i Holste­bro Dan­mark, som fyl­te 11 år man­dag 10. april. Burs­dags­klem­mer fra beste­mor og beste­far i Ven­ne­sla.

11 år

Aur­ora Ma­lena Tang­stad-moe, Kris­tian­sand. Aur­ora Ma­lena ble 11 år 14.4. Hun er en fan­tas­tisk store­søs­ter og els­ker å lære nye ting. Takk, gode jen­ta vår, vi els­ker deg. Klem­mer fra mam­ma og pap­pa, beste­for­eld­re, Odd­bjørn og søsk­ne­ne dine

5 år

Bryce Ja­cob, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for Bryce Ja­cob, som fyl­te 5 år i går man­dag 17.april. Hå­per du had­de en fin dag. Gra­tu­la­sjo­ner kom­mer fra sto­re og små i Læ­rings­verk­ste­det barne­hage, Bispe­gra

4 år

Pe­tra Ceci­lie Lind Am­dahl, Kris­tian­sand. Hipp, hipp hur­ra for vår fan­tas­tis­ke sol­skinns­strå­le som fyl­ler 4 år i dag. Vi gle­der oss til å fei­re deg og søs­ter Cla­ra sam­men med fa­mi­lie og ven­ner. Stor klem fra mam­ma, pap­pa og Cla­ra

4 år

Kristian Gje­rald , . Vår smør­bli­de Kristian fyl­te 4 år 14.4. Du er vår om­sorgs­ful­le & tål­mo­di­ge bror som all­tid har glimt i øyet & et smil på lur. Hur­ra for deg! Klem fra pap­pa, mam­ma, Ka­ja Mathea & Kas­per K. Gje­rald.

4 år

Bra­ge Øk­sen­dal, Søg­ne. Hipp hur­ra for gut­ten vår som ble 4 år påske­af­ten! Din ab­so­lut­te fa­vo­ritt­dag i året med påske-egg­jakt i ha­gen. Du er en snill gutt med mye om­sorg som vi er utro­lig glad i. Klem mam­ma, pap­pa, Ylva

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.