10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

18. APRIL 2007

●● Kåre Rosse­land fra Man­dal or­ket ikke å se Es­ter (17) måt­te krab­be den lan­ge skole­vei­en i Na­mi­bia. – Hun er 17 år og går frem­de­les på barne­sko­len for­di ung­doms­sko­len lig­ger for langt borte. Det var så vondt å se at hun måt­te krab­be den 900 me­ter lan­ge skole­vei­en. En vok­sen jen­te som måt­te krab­be på mar­ka, sam­men med de al­ler mins­te. Vel­dig ned­ver­di­gen­de, sier Kåre Rosse­land. Es­ter fra Ovam­bo­land i Na­mi­bia er lam i beg­ge bei­na. Fre­dag kom­mer hun til Man­dal, sam­men med en læ­rer på den sko­len hun går på. Rosse­land har ord­net opp­hold og bo­sted i to må­ne­der. Fre­dag blir hun ope­rert på syke­hu­set i Flekke­fjord. Hun er blitt for­søkt hjul­pet i Na­mi­bia, men det ble for dyrt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.