QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hvil­ken nord­mann fikk No­bel­pri­sen i lit­te­ra­tur i 1920?

2. Hvem skrev san­gen ”We Are the Cham­pions”?

3. Hvem spil­te Le­og­las i ”Rin­ge­nes her­re”fil­me­ne, og var en av kan­di­da­te­ne til å spil­le Ja­mes Bond i ”Ca­si­no Royal”?

4. Hvor hø­rer det stat­li­ge fly­sel­ska­pet LOT hjem­me?

5. Hva he­ter ho­ved­sta­den i Tyr­kia?

6. Hva er en di­plo­do­cus?

7. Hvem lå 8 uker på top­pen av Vg-lis­ta med ”Lucky Lips” i 1963?

8. Hvil­ken far­ge har alu­mi­ni­um?

9. Hvil­ke to en­gels­ke fot­ballag spil­ler mot hver­and­re hvis du skal gå på kamp med ”the Reds” og ”the Blues”?

10. Hva står ro­mer­tal­let M for?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.