– Jeg går for re­kor­den

Odd Gun­nar Tveit (53) skal løpe sitt 200. ma­ra­ton når Steins­land Bygde­ma­ra­ton blir ar­ran­gert 6. mai.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HENRIK GILL henrik.gill@fvn.no

– Det er utro­lig gøy. Det 200. lø­pet har nær­met seg sak­te, men sik­kert, og det har vært et mål for meg i det sis­te, sier Tveit.

Førs­te gang Tveit løp et of­fi­si­elt ma­ra­ton var i Oslo i 1990. De sis­te åre­ne har han i gjen­nom­snitt løpt 15 ma­ra­ton­løp hvert år. 27 år og 199 løp sei­ne­re er han fort­satt like mo­ti­vert.

– Jeg sy­nes det fort­satt er vel­dig moro å løpe. Selv om det kan være tungt noen gan­ger, er det hvert fall all­tid gøy etter man har full­ført, sier han og ler.

Tveit har vun­net 21 av lø­pe­ne han har del­tatt i. Det er li­ke­vel in­gen av dis­se som sma­ker best.

– Høyde­punk­tet i lø­pet av mine år som lø­per må være da jeg kom på sjette­plass i NM i 1995. Det er all­tid gøy å vin­ne, men det var en sterk pre­sta­sjon, for­tel­ler han.

– SKAL TA FYLKESREKORDEN

Etter det 200. lø­pet er over­stått sik­ter Tveit mot et nytt, stør­re mål.

– Jeg vil gå for fylkesrekorden. Kjell Birke­land fra Aren­dal har løpt flest ma­ra­ton­løp av alle i Aust-ag­der (207). Jeg plan­leg­ger å løpe mitt 208 ma­ra­ton i ok­to­ber, for den re­kor­den skal jeg ta, sier 53-årin­gen fra Bir­ke­nes.

I til­legg til å være en ak­tiv ma­ra­ton­lø­per job­ber Tveit som truck­fø­rer. Han er også po­li­tisk ak­tiv, og re­pre­sen­te­rer Frem­skritts­par­ti­et i Bir­ke­nes Kom­mune­sty­re.

– Jeg har mye jeg skal gjø­re, på alt­for li­ten tid. Job­ben som truck­fø­rer og i Frp tar på, men jeg prø­ver all­tid å få tid til å tre­ne, sier han.

Det kla­rer han også.

– Jeg lø­per rundt to mil hver dag, så det blir om­trent 12–14 mil i uka. To av da­ge­ne plei­er jeg fak­tisk også å løpe til jobb, sier han med et smil.

LØ­PER OG ARRANGØR

Steins­land Bygde­ma­ra­ton ar­ran­ge­res lør­dag 6. mai, og blir alt­så det 200. ma­ra­to­nen til Tveit. Det er han som ar­ran­ge­rer ma­ra­to­net, noe som gjør det hele eks­tra spe­si­elt.

– Det er eks­tra gøy at det 200. lø­pet blir på Steins­land. Det var plan­lagt, sier Tveit.

Det­te blir det fem­te året Byg­de- ma­ra­to­net ar­ran­ge­res. To­re Os­mund­sen, som sit­ter i le­der­ska­pet hos Bir­ke­nes IL, er en god venn av Tveit. Han for­tel­ler hvor­dan det hele star­tet.

– Det var Odd Gun­nar som kom med ide­en. Vi plei­er ofte å løpe rundt Ogge­vann, og en dag be­stem­te han seg for å ta en kon­troll­må­ling. Det vis­te seg at løy­pa kun mang­let 300 me­ter for å kva­li­fi­se­re seg som et ma­ra­ton, sier han.

Os­mund­sen skry­ter av det gode ar­bei­det Tveit har lagt ned.

– Han har klart å ska­pe et stort en­ga­sje­ment rundt hele opp­leg­get. Det er en ori­gi­na­li­tet over det. Løy­pa pre­ges av en utro­lig fin na­tur. Det er trak­to­rer hver fem­te kilo­me­ter som fun­ge­rer som drikke­sta­sjo­ner, og det blir ut­delt fle­re pre­mi­er i etter­kant, både til vin­ne­re og alle del­ta­ke­re, for­kla­rer han.

– Så LEN­GE HELSA HOL­DER

Tveit rei­ser rundt om i hele Nor­ge for å kon­kur­re­re i uli­ke ma­ra­ton­løp. 53-årin­gen har in­gen pla­ner om å gi seg med det førs­te.

– Jeg har vært vel­dig hel­dig med ska­der opp igjen­nom, og jeg hå­per det fort­set­ter slik. Jeg har in­gen pla­ner om å gi meg med ma­ra­ton­lø­pin­gen så len­ge helsa hol­der seg, av­slut­ter han.

FOTO: KONDIS MØRE OG ROMSDAL

Odd Gun­nar Tveit (53) lø­per sitt 200. ma­ra­ton når Steins­land Bygde­ma­ra­ton ar­ran­ge­res lør­dag 6. mai.

FOTO: KONDIS.NO

Tveit (t.v.) un­der Steins­land Bygde­ma­ra­ton i 2014.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.