En løpe­tur i vår­sola gir god helse­ge­vinst

En løpe­tur i vår­sola gir både trim og D-vi­ta­mi­ner. Men det er én ting Ma­ja Dam­men og An­ne Marie Lille­gård vil unn­gå.

Faedrelandsvennen - - SPORT - AN­NE-MA­RIT DAHL

Ennå er tem­pe­ra­tu­ren et styk­ke unna det man kan kal­le god og varm i Trond­heim, men løpe­gla­de mo­sjo­nis­ter ser frem mot se­son­gen der trede­møl­la får hvi­le.

I ste­det ven­ter løpe­tu­rer i frisk luft – og gjer­ne sol­skinn.

– Det er så mye mind­re til­tak å kom­me seg ut når so­la skin­ner og det er lyst. Jeg bru­ker sol­krem, og da er jeg ikke redd for å tre­ne når so­la skin­ner. Jeg vil ikke bli sol­brent, sier Ma­ja Dam­men.

VÆR EKS­TRA OBS

Un­der­sø­kel­ser vi­ser at vi nord­menn bør være eks­tra på vakt når vi er ute i so­la og ikke har tenkt å sole oss.

– Jeg vil an­be­fa­le at man kom­mer seg ut og i ak­ti­vi­tet, ny­ter var­men, men at man unn­går plut­se­lig brå­so­ling med vin­ter­blek hud. Det er fak­tisk mer van­lig å bli sol­brent når man dri­ver med sport, job­ber i ha­gen, er ute på tur el­ler på kafé, enn når man er ute for å sole seg. Det er der­for lurt å smø­re seg med sol­krem før man går ut, sier Ingrid Stenstadvold Ross, sek­sjons­sjef i Kreft­for­enin­gen. Hun leg­ger til:

– Det er mye god helse i å kom­me seg ut og i ak­ti­vi­tet etter en lang og mørk vin­ter. Men er vi ufor­sik­ti­ge og får for mye sol, kan det i ver­ste fall re­sul­te­re i hud­kreft.

– Hva skjer med krop­pen når vi ut­set­tes for sol­lys?

– Når krop­pen ut­set­tes for sol­lys, dan­nes det D-vi­ta­mi­ner i krop­pen. D-vi­ta­min er spe­si­elt vik­tig for å styr­ke bein­byg­nin­gen og fore­byg­ge skje­lett­syk­dom­mer, sier Stenstadvold Ross.

UNN­GÅ å BLI SOL­BRENT

Jo­han Mo­an, kreft­fors­ker og pro­fes­sor eme­ri­tus ved Ra­dium­hos­pi­ta­let og Uni­ver­si­te­tet i Oslo, er opp­tatt av de po­si­ti­ve helse­ef­fek­te­ne som føl­ger med so­la.

– So­la la­ger så mye godt i krop­pen. Den kan re­du­se­re ri­si­ko­en for al­vor­li­ge syk­dom­mer som ind­re kreft, hjer­te- og kar­syk­dom­mer, MS, sy­ke­lig fed­me og dia­be­tes. En stu­die av 29500 kvin­ner i Sør-sve­ri­ge vis­te at de som sol­te seg minst, fak­tisk over en pe­rio­de på noen år, had­de om­trent dob­belt så stor dø­de­lig­het som de som sol­te seg mest. De sven- ske fors­ker­ne skri­ver at «å unn­gå sol kan være like far­lig som å røy­ke». Sol dan­ner også endor­fi­ner, det vil si lyst­mo­le­ky­ler i oss. Er det for å lok­ke oss ut i so­la? Det er i hvert fall et sterkt sig­nal fra evo­lu­sjo­nen til oss om at so­ling er bra, så len­ge vi ikke sol­bren­ner oss.

Pro­fes­so­ren ut­dy­per:

– Pas­ser du på at du ikke blir sol­brent, så er helse­ge­vins­ten ved å være i so­la kan­skje ti gan­ger stør­re enn fa­ren for kreft. Du får et stort til­skudd av D-vi­ta­min med å være ute i so­la i bade­drakt midt på da­gen. Si­den det er sånn at hud­cel­le­ne våre ikke er like gjen­nom hele døg­net, har be­strå­ling om da­gen og nat­ten, om kvel­den og om mor­ge­nen ulik ef­fekt, sier Mo­an.

Kreft­for­enin­gen er ty­de­lig på hvor­dan du skal te deg i so­la:

– Ut­over vår­en er den beste be­skyt­tel­sen å ikke være for len­ge av gan­gen i in­tens sol, og be­skyt­te vin­ter­hvit hud med klær og noe på ho­det. De fles­te sat­ser litt for mye kun på sol­krem, og bru­ker dess­uten alt­for lite sol­krem til å få be­skyt­tel­sen som sol­fak­to­ren lo­ver. Bruk en hånd­full til hele krop­pen, er rå­det fra Ingrid Stenstadvold Ross.

REDUSERER SYKDOMSRISIKO

Mo­an be­skri­ver den in­ter­na­sjo­na­le forsk­nin­gen på helse­ef­fek­ten av so­la som om­fat­ten­de.

– So­la la­ger ikke bare det sun­ne D-vi­ta­mi­net i hud­en vår, men har man­ge ny­opp­da­ge­de virk­nin­ger. Sol på hud­en dan­ner små meng­der av det bak­te­rie­be­kjem­pen­de stof­fet ka­te­li­ci­din og reduserer ri­si­ko­en for fle­re in­fek­sjons­syk­dom­mer som kan for­kor­te li­vet for noen, for­tel­ler Mo­an.

Han øns­ker en sol­fylt vår og som­mer vel­kom­men.

– Spis lun­sjen din ute i so­la. Da blir den eks­tra sunn! Og lø­per du når so­la står høyt på him­me­len, da får du mest D-vi­ta­min. Tre ti­mer før og tre ti­mer etter at so­la står som høy­est, hal­ve­res meng­den D-vi­ta­min. 20 mi­nut­ter midt­som­mer­sol midt på da­gen gir like mye D-vi­ta­min som 1/3-flas­ke tran, av­slut­ter Jo­han Mo­an.

Det er mye god helse i å kom­me seg ut og i ak­ti­vi­tet etter en lang og mørk vin­ter. INGRID STENSTADVOLD ROSS, sek­sjons­sjef i Kreft­for­enin­gen

FOTO: RICHARD SAGEN

Pigg­sko og vin­ter­hål­ke er his­to­rie for den­ne gan­gen. Let­te løpe­sko og løpe­tu­rer i vår­sola ven­ter på An­ne Marie Lille­gård og Ma­ja Dam­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.