Slik er hytte­mar­ke­det

pri­se­ne sti­ger og det sel­ges fle­re hyt­ter enn i fjor. Det kos­ter mind­re å kjø­pe på Hov­den enn i Sir­dal, vi­ser over­sik­ten over fjell­hytte­mar­ke­det på Sør­lan­det.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no -

– Vi så en an­non­se for nabo­hyt­ta som var hengt opp på Kiwi-en oppe på Hov­den og falt helt pla­dask. Hyt­ta ble solgt, så der­for tok vi tu­ren ut for å se hva som el­lers var til salgs, for­tel­ler Si­ri Baglo Vik til Fædre­lands­ven­nen.

Vi har tatt tu­ren til ei vis­ning i hytte­fel­tet Vid­syn ved Ørne­fjell, ti kilo­me­ter sør for Hov­den sen­trum. To­talt 72 tom­ter er lagt ut for salg, hvor­av 26 er solgt så langt. Pri­se­ne for tom­te­ne går fra snaue 700.000 kro­ner til 1,2 mil­lio­ner.

– Jeg bor i blokk i Kris­tian­sand og kun­ne ten­ke meg ei funk­sjo­nell hyt­te som er lett å sel­ge igjen når jeg ikke kan bru­ke den mer, fort­set­ter Vik.

– EN MIL­LION MER På HOV­DEN

Eien­doms­meg­ler Tom­my Vats­lid i DNB Eien­dom for­tel­ler at vis­nings­hyt­ta vi er på be­søk i ble solgt like før påske. 3,89 mil­lio­ner for ei hyt­te på 130 kvad­rat­me­ter.

– Man får van­vit­tig mye mer for pen­ge­ne her enn i Hov­den sen­trum. Ei til­sva­ren­de hyt­te med like stor tomt og ut­sikt vil­le fort vært en mil­lion kro­ner dy­re­re, sier Vats­lid.

– MIDDELS PLUSS

Hytte­mar­ke­det øverst i Se­tes­da­len ka­rak­te­ri­se­rer han som «middels pluss».

– Så langt i år lig­ger vi på nivå med fjor­året. Det var en bra start de to førs­te må­ne­de­ne, etter­fulgt av en ro­li­ge­re mars, sier Vats­lid.

Han for­tel­ler imid­ler­tid at hyt­ter opp til tre mil­lio­ner har det blitt tøf­fe­re kon­kur­ran­se på.

– Det er et sunt og godt mar­ked hvor sel­ger­ne har ned­jus­tert for­vent­nin­ge­ne en del fra tid­li­ge­re år og der det om­set­tes gans­ke man­ge ob­jek­ter, for­tel­ler Vats­lid.

39 SOLGTE ENHETER TIL Nå

Eien­doms­meg­ler og kon­kur­rent Svenn Erik Kvan­nes i Ex­bo Hov­den sier føl­gen­de om hytte­mar­ke­det i fjell­byg­da:

– Vi had­de en vel­dig opp­gang i fjor, som ser ut til å hol­de seg i år også. Fra nytt­år og fram til nå er det solgt 39 fri­tids­bo­li­ger på Hov­den. Til­sva­ren­de tall for i fjor var 36, men da var pås­ka i mars, sier Kvan­nes, og for­tel­ler at mel­lom fem og ti av sal­ge­ne i fjor kom etter høy­ti­da.

– Årets påske er den trav­les­te jeg har hatt på de sis­te fire-fem åre­ne, så det blir spen­nen­de å se hva det får å si for sal­get de to nes­te uke­ne, fort­set­ter han.

FLEST SALG I ÅSE­RAL

Iføl­ge den år­li­ge fri­tids­bo­lig­pris­sta­ti­stik­ken fra Eien­dom Nor­ge, Eien­doms­ver­di og Finn, ble det om­satt 73 fri­tids­bo­li­ger i Bykle i pe­rio­den fe­bru­ar 2016 til og med ja­nu­ar 2017. Den høy­es­te om­set­nin­gen på ti år.

Det slår li­ke­vel ikke Åse­ral, hvor hele 90 fri­tids­bo­li­ger byt­tet ei­er i sam­me pe­rio­de.

HØY­EST PRISER I SIR­DAL

Ser vi på pris­ut­vik­lin­gen, er det hel­ler ikke Bykle som top­per sta­ti­stik­ken på Sør­lan­det. Det er det nabo­kom­mu­nen i vest, Sir­dal, som gjør. Her lå median­pri­sen, som er den pri­sen som lig­ger i midt­en om du leg­ger alle salgs­sum­me­ne fra de 90 om­set­nin­ge­ne i sti­gen­de rekke­føl­ge, på hele 2,99 mil­lio­ner. Det er tred­je dy­rest i lan­det blant fjell­de­sti­na­sjo­ne­ne.

Bykle er den åt­ten­de dy­res­te fjell­hytte­kom­mu­nen med median­pris på 2,63 mil­lio­ner, mens Åse­ral hav­ner på nit­ten­de plass i sam­me over­sikt med en median­pris på 1,86 mil­lio­ner kro­ner.

Eien­doms­meg­ler Svenn Erik Kvan­nes i Ex­bo Hov­den tror grun­nen til at Sir­dal slår Bykle på hytte­pri­ser er at Sir­dal har fle­re ny­ere hyt­ter.

– Hov­den er et eld­re om­rå­de med fle­re «gam­le» og bil­li­ge­re hyt­ter. Sam­ti­dig sel­ger vi fle­re dyre hyt­ter nå enn vi gjor­de før olje­kri­sen, så det er et to­delt bil­de, sier Kvan­nes og vi­ser til at hyt­ter til halv­an­nen mil­lion tar lang tid å sel­ge, mens de mel­lom 2,5 og fire mil­lio­ner sel­ges ras­ke­re.

– TAR EN SESONG å SEL­GE

At om­set­nings­tida i fjor var på 215 da­ger, sjok­ke­rer ikke Hov­den-me-

gle­ren.

– Så len­ge jeg har vært meg­ler her har om­set­nings­tida lig­get rundt 200 da­ger. At det går en sesong på å sel­ge, må man nes­ten reg­ne med, men de al­ler fles­te hyt­ter blir solgt til slutt, sier Kvan­nes.

Til­ba­ke på vis­nings­hyt­ta på Vid­syn har Si­ri Baglo Vik brukt god tid på å få svar på flest mu­lig av de tin­ge­ne hun lu­rer på.

– Be­lig­gen­he­ten, ut­sik­ten og det at du er kob­let opp mot løype­net­tet gjør meg vel­dig in­ter­es­sert. Sam­ti­dig er det jo sprøtt at det skal kos­te så mye med hyt­te. Da må man i alle fall sør­ge for å få brukt den mer enn bare i pås­ka, som en­kel­te gjør, sier Vik.

FOTO: RICHARD NODELAND

Si­ri Baglo Vik had­de man­ge spørs­mål rundt tomte­kjøp, hytte­byg­ging og inn­red­ning. Eien­doms­meg­ler Tom­my Vats­lid fra DNB Eien­dom svar­te som best han kun­ne.

FOTO: RICHARD NODELAND

Pås­ka er ei tra­vel tid for ei­en­doms­meg­ler­ne i fjel­let. I uka som føl­ger ven­ter meg­ler­ne spent på om ar­bei­det har gitt fruk­ter i form av bud fra in­ter­es­ser­te kjø­pe­re.

FOTO: RICHARD NODELAND

26 av 70 tom­ter er solgt på Vid­syn, ti mi­nut­ters kjøre­tur fra Hov­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.