Buss­an­legg til 257 mill. klart nes­te år

Nes­te år skal et nytt, re­gio­nalt buss­an­legg med plass til 150 bus­ser stå klart på Da­la­ne. Tirs­dag ble bygge­start mar­kert.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE -

● Et buss­an­legg er et om­rå­de for par­ke­ring av bus­ser når de ikke er i or­di­nær tra­fikk.

● Inne­hol­der blant an­net tank­sta­sjon for driv­stoff, vas­ke- og ser­vice­hal­ler, verk­sted, kon­tor­plas­ser, gar­de­ro­ber og pause­rom for sjå­fø­rer og lig­nen­de.

● Det plan­lag­te an­leg­get på Da­la­ne i Kris­tian­sand vil i førs­te om­gang ha plass til 150 bus­ser. Det kan ut­vi­des til å rom­me 190 bus­ser.

● Kost­nads­ram­men til pro­sjek­tet på Da­la­ne er på 257 mil­lio­ner kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.