Fri­kjent for kniv­stik­king

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ERLEND OLSBU

I ting­ret­ten ble 40-årin­gen dømt til feng­sel i fem år og fem må­ne­der. Nå er han fri­kjent.

29. fe­bru­ar i fjor ble en 30 år gam­mel mann kniv­stuk­ket uten­for en lei­lig­het i Arendal. En 38 år gam­mel mann ble på­gre­pet og sik­tet for draps­for­søk, da han meld­te seg for po­li­ti­et like etter hen­del­sen.

I fjor høst ble den nå 40 år gam­le man­nen fun­net skyl­dig i grov kropps­ska­de av Aust-ag­der ting­rett. Straf­fen ble satt til feng­sel i fem år og fem må­ne­der. Han ble også dømt til å be­ta­le 125.000 kro­ner i opp­reis­ning til man­nen som ble kniv­stuk­ket.

40-årin­gen an­ket dom­men og i be­gyn­nel­se av april ble sa­ken be­hand­let på nytt av Ag­der lag­manns­rett. Lag­ret­ten ( jury­en) kom da fram til at 40-årin­gen må fri­fin­nes. År­sa­ken til fri­fin­nel­sen er ukjent, et­ter­som jury­en ikke skal be­grun­ne sin av­gjø­rel­se.

40-årin­gen har for­klart, først til po­li­ti­et og se­ne­re i ret­ten, at han hand­let i nød­ver­ge. I ti­den før kniv­stik­kin­gen skal 40-årin­gen ha følt seg tru­et av man­nen han kniv­stakk. De to had­de kjent hver­and­re i fle­re år, men var ikke nære ven­ner. Noen må­ne­der før dra­pet an­meld­te 40-årin­gen et inn­brudd han men­te 30-årin­gen had­de be­gått.

– Han føl­te en red­sel da han be­gikk hand­lin­gen og han had­de følt en red­sel i en tid i for­vei­en. Ting­ret­ten men­te at det ikke var nød­ver­ge, men jeg vil anta at jury­en vur­der­te det­te an­ner­le­des, sier 40-årin­gens for­sva­rer, Ro­bert Dyr­nes Hov­land.

Han for­tel­ler at 40-årin­gen er svært let­tet over fri­fin­nel­sen.

– Det er en fan­tas­tisk opp­le­vel­se for ham, sier Dyr­nes Hov­land.

30-årin­gen ble livs­tru­en­de ska­det, men rask lege­hjelp ført til at han kun­ne skri­ves ut fra syke­hu­set etter noen da­ger. Iføl­ge dom­men fra ting­ret­ten vil­le man­nen ha om­kom­met der­som han ikke had­de fått lege­be­hand­ling så raskt som han gjor­de.

Etter at skyld­spørs­må­let var av­gjort av jury­en i lag­manns­ret­ten kom til­tal­te og for­nær­me­de til et for­lik om det si­vi­le er­stat­nings­kra­vet. For­li­ket in­ne­bæ­rer at 40-årin­gen skal be­ta­le den kniv­stuk­ne man­nen 65.000 kro­ner i er­stat­ning.

– Par­te­ne ble eni­ge om å kom­me frem til en min­ne­lig ord­ning, slik at de nå kan leg­ge det­te bak seg, sier Dyr­nes Hov­land.

40-årin­gen satt va­re­tekts­fengs­let i 56 da­ger etter hen­del­sen. For­sva­rer Dyr­nes Hov­land be­kref­ter at det er ak­tu­elt å kre­ve er­stat­ning for urett­mes­sig straffe­for­føl­gel­se nå som skyld­spørs­må­let er en­de­lig av­gjort.

Bi­stands­ad­vo­ka­ten til man­nen som ble kniv­stuk­ket, Ann He­len Aarø, svar­te ikke på Fædre­lands­ven­nens hen­ven­del­se tirs­dag etter­mid­dag.

FOTO: BAARD LARSEN

Natt til 29. fe­bru­ar 2016 ble en 30 år gam­mel kniv­stuk­ket uten­for den­ne bo­li­gen på My­re­ne i Arendal. Gjer­nings­man­nen ble først dømt til over fem års feng­sel, men ble fri­kjent un­der anke­sa­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.