Sat­ser og ut­vi­der i tøft mar­ked

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ODD-INGE RØNNING ULEBERG odd.inge.uleberg@fvn.no

Mens sto­re bygg står tom­me i Vennesla sen­trum, vel­ger Tu­rid Fjelle­stad å sat­se. Nå ut­vi­der hun skobu­tik­ken sin kraf­tig.

– Vi må sat­se og ut­vi­de hvis vi skal greie oss i kon­kur­ran­sen med Sør­lands­par­ken og kjøpe­sen­te­ret som etter hvert kom­mer, sier Fjelle­stad.

Det er blitt 29 år si­den hun sam­men med sin mor kjøp­te Ei­det Sko av Kris­ti­an Ei­det. Da lå bu­tik­ken i Eike­lands­byg­get.

For tre år si­den kjøp­te Fjelle­stad 200 kvad­rat­me­ter i førs­te eta­sje i den nye topp­mo­der­ne Wiig-går­den. Nå kjø­per hun snaue 100 kvad­rat­me­ter til.

– Jeg skal i gang med fle­re sko­mer­ker og kom­mer også til å sat­se på klær for da­mer. Stør­re ut­valg og fle­re bein å stå på er vik­tig i kon­kur­ran­sen, sier hun, og for­tel­ler om en grei ut­vik­ling de sis­te åre­ne.

I 2015 var om­set­nin­gen 3,4 mil­lio­ner og egen­ka­pi­tal­an­de­len i Ei­det Sko AS på 79 pro­sent.

– ET GODT EK­SEM­PEL

Vil­ly Wiig har med sal­get til Fjelle­stad fått fylt hele førs­te eta­sje i Wiig-går­den. Det tok tre år. Vennesla sen­trum har hel­ler mis­tet enn fått bu­tik­ker de sis­te åre­ne.

– Jeg lei­er ut ett lo­ka­le og har solgt res­ten. Tu­rid Fjelle­stad går foran med et godt ek­sem­pel. Vi tren­ger fle­re som vå­ger, sier han, og ret­ter ei bred­side mot Vennesla kom­mu­ne.

– De ving­ler for mye mel­lom sen­trum og Huns­øya - og ting tar for lang tid. Jeg har hatt fle­re sto­re bu­tikk-kon­sep­ter som har vur­dert Vennesla, men alle vil­le ven­te på av­kla­ring om kjøpe­sen­ter.skal vi få vekst, må vi ha en klar og ty­de­lig kom­mu­ne som vil, sier han.

Tu­rid Fjelle­stad fø­ler hun ikke har tid til å ven­te.

– Vi tren­ger fle­re som sat­ser og byg­ger ut, sier hun.

Selv valg­te hun å se mu­lig­he­ter og kjø­pe nabo­lo­ka­let - iste­det for å erg­re seg over at det sto tomt og trist.

MYE LEDIG

Fjelle­stad er den førs­te bu­tikk­dri­ver på lang tid som kjø­per opp et for­ret­nings­lo­ka­le på gate­plan for å byg­ge ut sin egen bu­tikk i Vennesla sen­trum.

Hun gjør det, mens sto­re lo­ka­ler står tom­me.

For ek­sem­pel er det ennå ikke kom­met noen klar­het i hva el­ler hvem som skal flyt­te inn i Bunn­pris/rimi-lo­ka­le­ne midt i sen­trum, etter bu­tikk­ned­leg­gel­sen i fjor. Det­te byg­get på 700 kvad­rat­me­ter ei­es av sel­ska­per styrt av Ove Svend­sen og Ken­neth Tho­mas­sen.

Ag­der­byggs nye sto­re lei­lig­hets­kom­p­les i Sen­trums­ve­gen 24 har 550 kvad­rat­me­ter bu­tikk/næ­rings­lo­ka­ler i førs­te eta­sje. Ag­der­byggs nabo­lo­ka­le i Kol­dals­ve­gen har 250 kva­d­ra­me­ter ledig.

– Vi øns­ker å sel­ge, og vi opp­le­ver noe stør­re in­ter­es­se enn før. Ting be­gyn­ner å skje i Vennesla igjen. Vi har nå til­bud ute på beg­ge lo­ka­le­ne og for­hand­ler, men om vi lyk­kes med å slut­te av­ta­ler er for tid­lig å si, opp­ly­ser drifts­le­der i Ag­der­bygg Jørund Lø­land.

Det er også fle­re le­di­ge lo­ka­ler i Gå­gata, blant an­net i Bu­tikk­hu­set og i byg­ge­ne til Tom Mag­nus­sen.

FOTO: ODD-INGE RØNNING ULEBERG

Tu­rid Fjelle­stad ut­vi­der Ei­det Sko AS. Hun kjø­per nabo­lo­ka­let og sat­ser i Vennesla sen­trum.

FOTO: ODD-INGE RØNNING ULEBERG

Her er 700 kva­d­ra­me­ter i den tid­li­ge­re Bunn­pris-bu­tik­ken le­di­ge – midt i Vennesla sen­trum.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.