Eld­re og syke men­nes­ker.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JANNE BIRGITTE PRESTVOLD janne.b.prestvold@fvn.no

– Det er både bi­ler fra kom­mu­nens egne an­sat­te og for­eld­re som skal til barne­ha­gen, som sper­rer inn­kjø­rin­gen. Kom­mu­nen kun­ne løst det­te med å skil­te bed­re, på­pe­ker hun.

– Det med skil­tin­gen tar jeg på vår kap­pe, og er noe vi raskt skal ta tak i, sier Ken­neth Har­bak.

AK­TU­ELT MED STØYMÅLING

Åse Thom­sen er opp­tatt av at kom­mu­nen lyt­ter til de eld­re på de­res pre­mis­ser.

– Be­bo­ere har i lø­pet av åre­ne kom­met med for­sik­ti­ge munt­li­ge kla­ger til an­sat­te, på blant an­net støy­pro­ble­ma­tik­ken. Kla­ge­ne er ald­ri re­gist­rert el­ler fulgt opp, hev­der hun, og me­ner kom­mu­nen må gjø­re mer for å føl­ge opp munt­li­ge kla­ger fra eld­re.

– Det skal ikke være nød­ven­dig for den­ne al­ders­grup­pa å sen­de skrift­lig kla­ge, de må bli hørt på egne pre­mis­ser, fast­slår hun.

Ken­neth Har­bak for­sik­rer at kom­mu­nen vil gi mer informasjon før om­byg­gings­ar­bei­det star­ter.

– Det er også ak­tu­elt å fore­ta støy­må­lin­ger og vur­de­re støy­til­tak uten­dørs, i form av en fy­sisk vegg mel­lom barne­ha­gens og bo­li­ge­nes ute­om­rå­de, sier han.

– GJENSIDIG GLEDE

In­ger Kvin­nesland, sty­rer av Sol­strå­len barne­hage, sier hun opp­le­ver et po­si­tivt sam­ar­beid med na­bo­ene på Lan­ge­nes bo- og ak­ti­vi­tets­sen­ter.

– Vi har tett kom­mu­ni­ka­sjon og god dia­log med ak­ti­vi­tets­sen­te­ret, og de eld­re. Vi de­ler byg­get, men er på hver vår kant. Klart det er vik­tig å ta hen­syn til hver­and­re, sier Kvin­nesland.

Hun for­tel­ler at barne­ha­gen har jevn­li­ge treff med de eld­re; fast en gang i må­ne­den, noen gan­ger mer.

– Vi har fo­kus på re­la­sjo­ner, sam­ta­ler og fel­les opp­le­vel­ser. Vi opp­le­ver at både barn og eld­re har gjensidig glede av be­sø­ke­ne, sier hun.

– Jeg opp­le­ver at det er en god pro­sess i for­bin­del­se med ut­vi­del­sen av barne­ha­gen, med å ta nød­ven­di­ge hen­syn, og løf­te kva­li­te­ten for de eld­re, også i om­sorgslei­lig­he­te­ne, sier In­ger Kvin­nesland.

FOTO: JANNE BIRGITTE PRESTVOLD

Ken­neth Har­bak fra kom­mu­nens ei­en­doms­en­het i dia­log med de eld­re om pla­ner for ut­vi­del­se av barne­ha­gen. Be­boer­ne Bir­git Orme­stad (t.v.) og Griet­je Thom­sen (t.h.).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.