For­ven­ter mo­tor­stopp etter dår­lig ved­li­ke­hold

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: STEINAR VINDSLAND steinar.vindsland@fvn.no

Man­ge bå­ter står fort­satt på land. Men Red­nings­sel­ska­pet for­ven­ter stor ak­ti­vi­tet og man­ge opp­drag de nes­te uke­ne – med mind­re folk unn­går de van­li­ge fei­le­ne.

– Vi regner med det blir en del opp­drag fram­over når bå­te­ne sjø­set­tes og de får mo­tor­stopp så vi må taue dem til land, sier Hal­vor Ris­myhr, re­gions­le­der for Red­nings­sel­ska­pet sør.

Båt­fø­rer Hel­ge Skaar på RS Bendt Ras­mus­sen sier de ennå ikke har har trengt å hjel­pe noen, men at det er et sik­kert vår­tegn, og bare et spørs­mål om tid før førs­te mel­ding om ha­va­rist kom­mer.

Grun­nen til at man­ge tren­ger hjelp på den­ne ti­den av året er som re­gel drifts­stans som føl­ge av mang­len­de ved­li­ke­hold av mo­tor, uren­he­ter i driv­stof­fet el­ler ven­ti­ler som ikke er or­dent­lig luk­ket etter vin­ter­opp­lag.

TABBER

– Det er noen klas­si­ke­re. Den van­ligs­te er kan­skje die­sel­dy­re­ne, som er ge­le­ak­ti­ge al­ger og sopp som fak­tisk le­ver i die­sel­tan­ken. Når den­ne guf­fa kom­mer inn i fil­tre­ne i bå­ten blir det fort stopp, sier Ris­myhr.

På Red­nings­sel­ska­pets hjemme­si­der trek­kes det fram and­re tabber båt­fol­ket gjør, for ek­sem­pel å vin­ter­lag­re bå­ten med halv tank, og da kan nåla for tank­må­le­ren rett og slett «gro fast» slik at man tror det er mer driv­stoff enn det fak­tisk er. Ris­myhr an­be­fa­ler å ta med eks­tra kan­ne driv­stoff og lense­ut­styr.

– På førs­te tu­ren skal man sjek­ke for lek­ka­sjer og se at alt vir­ker som det skal. Det er vel­dig ugreit om den sto­re fe­rie­tu­ren til som­mer­en er årets førs­te tur og ting går galt da. Det blir in­gen hyg­ge­lig båt­opp­le­vel­se for fa­mi­li­en, sier re­gion­le­de­ren.

KORTERE FRIST

I år er det inn­ført kortere frist for å få bå­te­ne på sjø­en i små­båt­hav­ne­ne i Kris­tian­sand. Tid­li­ge­re år har fris­ten vært til Sankt Hans men i år er det be­stemt at sis­te frist er 10. juni.

På hjemme­si­den til Små­båt­hav­ne­ne i Kris­tian­sand står det at man øns­ker bed­re tid til å klar­gjø­re og ryd­de om­rå­de­ne før de førs­te bå­te­ne kom­mer når so­la står høy­est på him­me­len.

På sam­me side opp­ly­ses det for øv­rig at det er le­di­ge plas­ser i alle små­båt­hav­ne­ne og in­gen vente­lis­ter.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

Hal­vor Ris­myhr, re­gions­le­der for Red­nings­sel­ska­pet sør ven­ter fle­re opp­drag fram­over når båt­fol­ket får mo­tor­stans etter sjø­set­ting.

FOTO: STEINAR VINDSLAND

Man­ge av bå­te­ne i Bertes­buk­ta har fort­satt pre­sen­nin­gen på. De må være sjø­satt in­nen 10. juni i år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.