En kjel­ler full av Beatles

Noen har ved i kjel­le­ren. And­re har stort sett bare rot. Er­nie Nagle­stad fyl­ler sin med The Beatles.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: LARS HOLLERUD lars.hollerud@fvn.no

– Jeg er ikke fer­dig, sier den 58 år gam­le kvin­nen, som for å unn­skyl­de at hun ikke har fle­re ef­fek­ter til min­ne om pop­grup­pa som fikk jen­ter til å hyle fra 1962 til 1970.

Kjel­ler­stua i Tveit he­ter Beatles­s­tua. Ba­ren i det ene hjør­net he­ter Ab­bey Road, som gata Paul Mc­cart­ney, Ge­or­ge Har­ri­son, Rin­go Starr og John Len­non gjor­de be­rømt ved å krys­se den med en fo­to­graf til ste­de.

Hvor enn folk snur seg i Beatles­s­tua, duk­ker de fire opp. På pu­ter, tal­ler­ke­ner, ser­ve­rings­fat, glass, fri­mer­ker, myn­ter, post­kort, bil­der i alle stør­rel­ser, rør­epin­ner, bar­kart, du­ker, caps, skjor­ter, col­lege­jak­ker, klok­ker til både veg­ger og hånd­ledd, spill­kort og et eget Beatles-spill dat­te­ren Ran­di har la­get for sin mor.

Fra høyt­ta­ler­ne for­mid­les opp­tak fra Beatles på vi­nyl, kas­sett el­ler cd.

– Den kom da jeg var 12 år og har ald­ri for­latt meg, sier Nagle­stad, og snak­ker om in­ter­es­sen.

Året var 1970, og unge Nagle­stad hør­te opp­tak av The Beatles i Fre­de­riks­havn, av alle ste­der.

– Vel hjem­me fort­sat­te jeg å lytte til en Beatles-ma­ra­ton på Ra­dio Lux. Min far spil­te inn pro­gram­met på lyd­bånd. Det ang­ret han på da han hør­te «I Want You (She’s so heavy)» og prøv­de å gi meg lytte­for­bud.

– Det gikk ty­de­lig­vis dår­lig? – Det kan du godt si. Men mor fikk rett da hun sa at den grup­pa vil­le bli be­rømt, før den ble det.

Så sier Er­nie Nagle­stad, som har job­bet for Luft­for­sva­ret på Kje­vik, i Sta­tens pen­sjons­kas­se, Flykt­ninge­rå­det og en bank, at hun gle­der seg vold­somt til au­gust. Da skal hun til Li­ver­pool for fjer­de gang.

– Da er det 25-års ju­bi­le­um for Beatles-fes­ti­va­len med di­gert loppe­mar­ked. Der hå­per jeg å fin­ne noen Beatles-gar­di­ner og gjer­ne et Beatles-tep­pe og kan­skje enda mer, rø­per Nagle­stad, som spil­ler Beatles til hus­bruk på gi­tar og som na­tur­lig­vis er med­lem av den nors­ke fan­klub­ben Nor­we­gi­an Wood.

Og:

– Der­som noen i nær­he­ten av Tveit de­ler in­ter­es­sen, er det bare å ta kon­takt. Kan­skje kan vi star­te en lo­kal klubb, sier hun som i så fall stil­ler med eg­net lo­ka­le.

ALLE FOTO: LARS HOLLERUD

Kjel­ler­stua til Er­nie Nagle­stad he­ter Beatles­s­tua. Pu­ben he­ter Ab­bey Road.

Paul Mc­cart­ney (f.v.), Ge­or­ge Har­ri­son, Rin­go Starr og John Len­non, fra gut­ter til menn.

Rø­ren­de verk­tøy.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.