Fakta

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Fri­tids­bo­li­ger på fjel­let

● Pri­se­ne for fri­tids­bo­li­ger på fjel­let var 5,5 pro­sent høy­ere enn til­sva­ren­de pe­rio­de i fjor.

● Den ty­pis­ke fri­tids­bo­li­gen kos­tet 1,7 mil­lio­ner kro­ner.

● For hyt­ter til­knyt­tet al­pin­an­legg steg pri­se­ne med 4,0 pro­sent sist år.

● For lang­renns­hyt­ter på fjel­let steg pri­se­ne med 6,3 pro­sent sist år.

● Flå, Øy­er (Ha­fjell) og Sir­dal had­de de høy­es­te pri­se­ne for den ty­pis­ke fri­tids­bo­li­gen på fjel­let i fjor.

● Sist år har det blitt solgt 3463 hyt­ter på fjel­let, sam­men­lig­net med 3076 for sam­me pe­rio­de året før. Det­te er en øk­ning på 13 pro­sent.

● Det tok i snitt 107 da­ger å sel­ge en fri­tids­bo­lig på fjel­let i fjor.

● Try­sil, Ring­sa­ker (Sju­sjø­en) og Krøds­he­rad & Sig­dal (Nore­fjell og Hagle­bu) var fjell­kom­mu­ne­ne med flest salg.

● I snitt ble fri­tids­bo­li­ger på fjel­let solgt 0,9 pro­sent un­der pris­an­tyd­ning.

● Kil­de: Eien­dom Nor­ges fri­tids­bo­lig­pris­sta­ti­stikk for fjell­hyt­ter. Alle tall gjel­der for pe­rio­den fe­bru­ar 2016 til og med ja­nu­ar 2017.Kil­de: Eien­dom Nor­ges fri­tids­bo­lig­pris­sta­ti­stikk for fjell­hyt­ter. Alle tall gjel­der for pe­rio­den fe­bru­ar 2016 til og med ja­nu­ar 2017.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.