Sør­lan­dets størs­te fritts­tå­en­de verk­sted

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: ODD-INGE RØNNING ULEBERG odd.inge.uleberg@fvn.no -

Svo­gere­ne Lars Ot­tar Eike­land og Ole Aad­ne­sen har bygd opp et so­lid bil­kon­sern på Skar­pen­gland i Øvre­bø. I fjor pas­ser­te om­set­nin­gen 55 mil­lio­ner kro­ner.

– Det hand­ler om vil­je til om­stil­ling og hele ti­den se etter nye vekst­mu­lig­he­ter, sier Lars-ot­tar Eike­land, før han leg­ger til:

– Det hjel­per lite med om­set­ning hvis ikke vi har inn­tje­ning. Tak­ket være dyk­ti­ge an­sat­te som hele ti­den sø­ker ny kom­pe­tan­se, har vi greid over­skudd hvert enes­te år. Ikke enor­me, men greie nok.

BYGD GRADVIS OPP

Eike­land star­tet Øvre­bø Ka­ros­se­ri sam­men med en kol­le­ga i 1991. Si­den 2000 har han dre­vet sam­men med svo­ge­ren Ole Aad­ne­sen. De ei­er halv­par­ten hver.

For noen år si­den fant de ut at me­ka­nisk verk­sted og ka­ros­seri­verk­sted ikke var nok å stå på. Der­med star­tet de Db­bil AS for om­set­ning av bruk­te bi­ler.

I fjor om­sat­te Øvre­bø Bil og Ka­ros­se­ri AS for førs­te gang for over 30 mil­lio­ner kro­ner. Slutta­let ble rett rundt 32 mil­lio­ner kro­ner og drifts­re­sul­ta­tet ble 1,6 mil­lio­ner kro­ner.

Db­bil solgte rundt 180 bi­ler, om­sat­te for 23,5 mil­lio­ner kro­ner og gikk nes­ten en halv mil­lion i over­skudd.

– Ak­ku­rat nå hol­der vi på å star­te salg av til­hen­ge­re. Det gjel­der å fin­ne ni­sjer og nye til­bud som kan styr­ke hver­and­re og der­med den sam­le­de drif­ten, sier Aad­ne­sen.

SØR­LAN­DETS STØRS­TE

De to grün­der­ne har bygd opp det som nå er Sør­lan­dets størs­te fritts­tå­en­de og merke­uav­hen­gi­ge bil­verk­sted. Og de har gjort det et godt styk­ke uten­for de sto­re be­folk­nings­kon­sen­tra­sjo­ne­ne.

– På ka­ros­se­ri har vi opp­drag fra hele Ag­der, men på me­ka­nisk side er det Vennesla, Se­tes­dal og Song­da­len og Kris­tian­sand som er ho­ved­mar­ke­de­ne, sier Aad­ne­sen.

Beg­ge leg­ger vekt på om­stil­ling­e­vne. Ka­ros­se­ri er et mar­ked i va­rig fall. Bed­re sik­ker­hets­ut­styr ska­per langt mind­re ka­ros­seri­ska­der enn før. Dess­uten kon­dem­ne­res bi­ler let­te­re enn før av øko­no­mis­ke grun­ner.

– Men vi øker godt in­nen­for ka­ros­se­ri. Fle­re og fle­re av­ta­ler med for­skrings­sel­ska­per gir øken­de til­før­sel av ska­der. Dess­uten har vi en betydelig «egen­pro­du­skjon» hvor vi kjø­per inn ska­de­de bi­ler og fik­ser dem opp, sier Eike­land.

Han er glad for at myn­dig­hete- ne de sis­te åre­ne har økt kra­ve­ne til do­ku­men­ta­sjon og kva­li­tet på slikt ar­beid.

15 an­sat­te har sitt dag­li­ge vir­ke ved be­drif­ten som lig­ger like ved riks­vei 9 på Skar­pen­gland. Beg­ge ei­er­ne tror be­lig­gen­he­ten nær en stam­vei er vik­tig.

– Dess­uten har plas­sen his­to­ris­ke di­men­sjo­ner. Bjørns­hei-fa­mi­li­en drev verk­sted her si­den 50-tal­let, før vi over­tok og sat­te i gang, sier Eike­land,.

NOEN GAN­GER UENIGE

Han om­ta­ler seg som den krea­ti­ve stunt­man­nen, mens Aad­ne­sen er den rea­lis­tis­ke or­dens­man­nen som pas­ser på at det kun er de bes­te vi­sjo­ne­ne som blir vir­ke­lig­het.

– Ak­ku­rat nå job­ber vi med sto­re ut­vi­del­ses­pla­ner for bil­salg-av­de­lin­gen. Vi tren­ger en ut­stil­lings­hall til alle bi­le­ne, sier Eike­land.

– Blir dere ikke fryk­te­lig uenige noen gan­ger?

– Jo­da, men all­tid på en måte som er til bes­te for be­drif­ten. I alle fall me­ner jeg det, sier Ole Aad­ne­sen og ler.

FOTO: ODDINGE RØNNING ULEBERG

Ole Aad­ne­sen (.t.v.) og Lars Ot­tar Eike­land om­sat­te bi­ler og verk­sted­tje­nes­ter for over 55 mil­lio­ner kro­ner fra an­leg­get på Skar­pen­gland i fjor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.