Da­ni­el La­nois til Punkt

Den ka­na­dis­ke mu­si­ke­ren og su­per­pro­du­sen­ten Da­ni­el La­nois er topp­nav­net på høs­tens Punkt i Kris­tian­sand.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: TORGEIR EIKE­LAND torgeir.eike­land@fvn.no

– La­nois er en strå­len­de mu­si­ker og pro­du­sent. Jeg har hørt på og kjent til ham så len­ge jeg har holdt på med mu­sikk, sier Erik Ho­noré.

Sam­men med Jan Bang er han kunst­ne­risk leder på Punkt. Nå be­kjent­gjør de at den ka­na­dis­ke pro­du­sen­ten og mu­si­ke­ren Da­ni­el La­nois blir «Ar­tist in re­si­den­ce» på høs­tens fes­ti­val i Kris­tian­sand 31. au­gust – 2. sep­tem­ber.

U2-PRO­DU­SENT

La­nois ble i 1989 en fa­vo­ritt for man­ge mu­sikk­in­ter­es­ser­te med de­but­pla­ta «Aca­die». Han er også kjent som su­per­pro­du­sent, og U2 kun­ne len­ge ikke få nok av ham. Hele seks pla­ter har La­nois pro­du­sert for dem. Nav­ne­ne på and­re han har pro­du­sert mu­sikk for tør også være kjent: Bob Dy­lan, Bri­an Eno, Pe­ter Gab­ri­el, John Has­sell, Wil­lie Nel­son, Neil Young og Si­né­ad O’connor. For alt det­te har ka­na­die­ren hå­vet inn 11 Gram­my­pri­ser.

– La­nois har med seg tre mu­si­ke­re, og skal hol­de av­slut­nings­kon­ser­ten på Kick 2. sep­tem­ber. Som «ar­tist in re­si­den­ce» skal han dess­uten hol­de en mas­ter class på UIA som er åpen for både pub­li­kum og stu­den­ter. Der vil han sam­men med mu­si­ker­ne pre­sen­te­re og snak­ke om sin mu­sikk­fi­lo­so­fi. I til­legg skal han fore­ta en live re­miks av en av fes­ti­va­lens øv­ri­ge ar­tis­ter, for­tel­ler Ho­noré.

TOPP TRE

Book­in­gen av Da­ni­el La­nois kan fort være en av Punkts tre mest ce­le­bre. I 2012 hop­pet selv­es­te Bri­an Eno inn som kunst­ne­risk leder, og året før var Da­vid Syl­vi­an på be­søk.

– For meg og Jan (Bang) har nok Syl­vi­an be­tydd mest per­son- lig av dis­se tre, for­di han vel var den di­rek­te år­sa­ken til at vi beg­ge be­gyn­te med mu­sikk. For et brei­ere pub­li­kum er nok Eno og La­nois mer kjen­te, sier Ho­noré. Nær sagt som van­lig har Punkt­ska­per­ne også i det­te til­fel­let hatt nyt­te av sitt in­ter­na­sjo­na­le nett­verk.

I til­legg til Da­ni­el La­nois er nors­ke Bro­en og au­st­rals­ke The Necks of­fent­lig­gjort til Punkt.

FOTO: MARTHE AMANDA VANNEBO

Da­ni­el La­nois har pro­du­sert mu­sikk for stjer­ner som U2, Bob Dy­lan og Bri­an Eno. I høst kom­mer ka­na­die­ren til Kris­tian­sand for å opp­tre på Punkt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.