Skal løf­te fram nye, lo­ven­de ar­tis­ter

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: KRIS­TI­AN HOLE kris­ti­an.hole@fvn.no -

Kris­tian­sand-grup­pa I AM K er ett av ban­de­ne som får vist seg fram i den nye kon­sert­se­ri­en Un­der­sko­gen.

– Un­der­sko­gen er en kon­sert­se­rie hvor vi vi­ser fram de ar­tis­te­ne som er på vei et sted, og bob­ler un­der over­fla­ten. De er al­le­re­de langt på vei når det kom­mer til ut­vik­lin­gen som ar­tist, men de har ikke slått gjen­nom i «main­stre­am»-mar­ke­det enda, og vi vil gjer­ne hjel­pe dem på vei­en, sier Jan Ken­neth Tran­seth fra Svart Bel­te Book­ing.

Han står bak den nye kon­sert­se­ri­en som skal gi lo­ven­de ar­tis­ter og band fra Kris­tian­sand og hele lan­det en sce­ne å stå på i byen.

Kon­sertrek­ken be­gyn­ner for fullt etter påske, og skal fore­gå på uli­ke sce­ner i Kris­tian­sand, ek­sem­pel­vis på Vakt­bua, Café Ge­ne­ra­len i Rav­ne­da­len og Hånd­ver­ke­ren.

– KJEMPEVIKTIG FOR OSS

Rett før påske had­de Un­der­sko­gen sin førs­te test­run­de på Tea­te­ret, hvor Trond­heim-grup­pa Wood­land og den Kris­tian­sand­ba­ser­te grup­pa I AM K fikk vist seg fram.

– Det er kjempeviktig for alle «up and coming»-band og ar­tis­ter i Kris­tian­sand å ha den­ne Un­der­sko­gen-sat­sin­gen. Det blir enk­le­re for oss å ar­ran­ge­re kon­ser­ter, og man står ikke helt ale­ne om an­sva­ret. I til­legg er det vel­dig fint å føle at noen har tro­en på deg også, sier vo­ka­list i I AM K, Oda Ulv­øy, til Fædre­lands­ven­nen.

– Mu­sikk­sce­nen i Kris­tian­sand er kjempe­bra nå. I til­legg til at vi har et vel­dig fint mu­sikk­mil­jø i byen, er det også man­ge kule ar­tis­ter som kom­mer hit for å spil­le, leg­ger Ulv­øy til.

Den nes­te kon­ser­ten på Un­der­sko­gen-pro­gram­met fin­ner sted på Hånd­ver­ke­ren 28. april. Da skal Andrea Ni­ane, tid­li­ge­re kjent fra vise­pop-trio­en Ask fra Fro­land, og pop­rock­grup­pa SHAN hol­de dob­belt­kon­sert.

MORGENDAGENS STJER­NER

Tran­seth sier vi­de­re at han spei­der både lo­kalt og uto­ver hele lan­det etter ta­len­te­ne som kan bli morgendagens stjer­ner. Ek­sem­pel­vis opp­da­get han blues­ban­det Wood­land på bran­sje­tref­fet Trond­heim Cal­ling i fjor, og ble svært im­po­nert over grup­pas opp­tre­den.

– Dis­se ban­de­ne og ar­tis­te­ne har ikke fått nav­net sitt i folks be­visst­het enda, og som ar­ran­gør er det litt mitt an­svar å ta tak i dis­se dyk­ti­ge ar­tis­te­ne. Det kom­mer til å bli både lo­ka­le og na­sjo­na­le ar­tis­ter på Un­der­sko­gen-pro­gram­met, samt et par in­ter­na­sjo­na­le.

– Det vik­tigs­te når jeg set­ter opp dis­se kon­ser­te­ne er å fin­ne en sce­ne som pas­ser til ar­tis­ten og dens pub­li­kum i Kris­tian­sand, leg­ger han til.

SPRINGBRETT

Vi­de­re sier Tran­seth at de ar­tis­te­ne som skil­ler seg eks­tra ut og sjar­me­rer pub­li­kum kan se­ne­re lan­de stør­re spille­job­ber i byen, ek­sem­pel­vis på som­mer­fes­te­ne i Rav­ne­da­len.

– Un­der­sko­gen kan ab­so­lutt være et springbrett for en fram­ti­dig spille­jobb på for ek­sem­pel Rav­ne­da­len Live el­ler Cir­kus Rav­ne­da­len. Vi får jo sett ar­tis­te­ne live på sce­nen og hvor­dan pub­li­kum tar dem imot, så den­ne sat­sin­gen kan an­ses som en slags ak­tiv spei­ding fra vår side, av­slut­ter Tran­seth.

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

I AM K be­står av Oda Ulv­øy (t.v.), Bryn­jar Blom­vik, Da­ni­el Hin­de­ra­ker, Nicholas Van Eck og Tor­stein Lauv­vik Ør­land.

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Jan Ken­neth Tran­seth fra Svart Bel­te Book­ing står bak sat­sin­gen Un­der­sko­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.