Kunst­ner får skryt i The New York Ti­mes

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: JANNE BIRGITTE PRESTVOLD janne.b.prestvold@fvn.no

Sig­ve Kn­ut­son (26) fra Lillesand blir frem­he­vet som et ta­lent å mer­ke seg av den ame­ri­kans­ke stor­avi­sen The New York Ti­mes.

– Kjempe­kult. Det­te er stort, i alle fall for en sør­len­ding, sier Sig­ve Kn­ut­son.

Un­der tit­te­len «The 16 Best Things We Saw at Mi­lan’s De­sign Fair» (De 16 bes­te tin­ge­ne vi så på de­sign­mes­sen i Mi­la­no) blir Sig­ve Kn­ut­son frem­he­vet som et av årets talenter i The New York Ti­mes Sty­le Ma­gazi­ne.

– Det hjel­per vel­dig å bli om­talt i New York Ti­mes, med­gir 26-årin­gen, som be­skri­ver seg som en skulp­tør in­nen­for de­sign­fel­tet.

VIK­TIG MØTESTED

Mø­bel- og de­sign­mes­sen i Mi­la­no, Sa­lo­ne del Mo­bi­le, er ver­dens størs­te mø­bel­mes­se og Euro­pas vik­tigs­te møte­plass for verdi­kje­den knyt­tet til mø­bel­pro­duk­sjon.

Mes­sen til­trek­ker seg hundre­tu­se­ner av be­sø­ken­de, og ble i år ar­ran­gert for 56. gang, fra 4.–9. april.

Krea­sjo­ne­ne Kn­ut­son stil­ler ut, be­skre­vet som «klum­pe­te» (lum­py) av NYT, er en del av et pro­sjekt fra De­sign Aca­de­my Eind­ho­ven i Ne­der­land, hvor 26-årin­gen har brukt to år på en mas­ter­grad i con­tex­tu­al de­sign.

STIL­LER UT I NEW YORK

– Jeg kom i kon­takt med en Mi­la­no-ba­sert gal­le­rist fra li­ba­ne­sis­ke Car­wan Galle­ry da jeg vis­te frem ek­sa­mens­ar­bei­det mitt i Eind­ho­ven, for­tel­ler Kn­ut­son.

Si­den gal­le­ris­ten er ba­sert i Mi­la­no, var det na­tur­lig å vise fram ar­bei­de­ne på mes­sen der først.

I mai skal de vi­ses fram på et solo­show i Bei­rut, men først skal den ta­lent­ful­le 26-årin­gen til New York, og New York De­sign We­ek. I «Nor­way x New York» stil­ler han ut sine ar­bei­der sam­men med en New York-ba­sert de­sig­ner.

Ak­ku­rat nå er han i Oslo, hvor han øns­ker å etab­le­re en base for ar­bei­det sitt. Men sted­fast blir han ikke:

– Jeg vil gjer­ne job­be in­ter­na­sjo­nalt. Jeg har lyst til å ta med meg det jeg har lært i Ne­der­land til Nor­ge, og gjø­re det nors­ke sy­net på kunst­hånd­verk bre­de­re, for­tel­ler han.

VIL­LE UT

Etter opp­veks­ten i Lillesand tok han en bachelor ved Ar­ki­tek­tur- og de­sign­høg­sko­len i Oslo.

– Jeg skul­le egent­lig ta mas­ter også der, men vil­le ut i ver­den. Da jeg søk­te i Ne­der­land, trod­de jeg ikke at jeg vil­le kom­me inn. Det har vært et hard­kjør, men verdt det, sier Kn­ut­son.

Av­gangs­pro­sjek­tet fra Eind­ho­ven hand­let om både teg­ning, de­sign og tra­di­sjo­nelt hånd­verk.

– Når jeg gjør re­se­arch, fin­ner jeg ma­te­ria­ler for å job­be in­tui­tivt med det hånd­lag­de og uni­ke. Ar­bei­de­ne mine er en blan­ding mel­lom kunst og de­sign.

Ny­lig fikk han 80.000 kro­ner i sti­pend for ny­ut­dan­ne­de kunst­ne­re.

– De kom­mer godt med. Det er ikke kjem­pe­lett å tje­ne pen­ger på kunst, man er jo av­hen­gig av å sel­ge noe. Men ak­ku­rat nå skjer det vel­dig mye, og det er gøy.

FOTO: PRIVAT

Her er Sig­ve Kn­ut­son (26) fra Lillesand fo­to­gra­fert sam­men med ar­bei­de­ne han vis­te fram un­der de­sign­mes­sen i Mi­la­no ny­lig. 26-årin­gen får ro­sen­de om­ta­le av den ame­ri­kans­ke stor­avi­sen The New York Ti­mes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.