Enda en sjef sier opp i Start

Faedrelandsvennen - - SPORT - PÅL WOLLEBÆK JØRGENSEN

Roy Ema­nu­el­sen går fra Start til Uni­ver­si­te­tet i Ag­der.

– Det­te er mitt eget valg. Jeg be­gyn­ner i ny 100 pro­sent stil­ling på Uni­ver­si­te­tet i Ag­der 1. mai, men skal fort­satt hol­de i medie­bi­ten i Start. I hvert fall ut året, sier Roy Ema­nu­el­sen.

Starts medie- og ar­ran­ge­ments­sjef går over i stil­lin­gen som første­lek­tor på insti­tutt for nor­disk og medie­fag på UIA. Han er den i klub­bens ad­mi­ni­stra­sjon som har sit­tet lengst. Ema­nu­el­sen ble an­satt av da­væ­ren­de ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Jan Oddvar Skis­land i ja­nu­ar 2009.

– På førs­te stabs­møte ble jeg pre­sen­tert som den skul­le byg­ge opp en medie­av­de­ling i klub­ben. På det nes­te stabs­møte ble det informert om at det måt­te kut­tes. Det har egent­lig vært en kon­ti­nu­er­lig kutt­pro­sess si­den jeg star­tet. Det er egent­lig gans­ke utro­lig at jeg har fått lønn hver må­ned, og jeg er egent­lig stolt av at klub­ben fort­satt står, sier Ema­nu­el­sen, og leg­ger til:

– Så må jeg jo si at jeg er stolt over å ha vært med å byg­ge opp en del medie­ka­na­ler som gjør at Start kan kom­mu­ni­se­re med et stort pub­li­kum. Og så har jeg fått til­bake­mel­ding på at eks­ter­ne medi­er og jour­na­lis­ter sy­nes jeg har vært ryd­dig å sam­ar­bei­de med.

DAG­LIG LEDER

Fra før er det kjent at Even Øgrey Brands­dal har sagt opp i klub­ben. Start er på jakt etter hans er­stat­ter. Om Ema­nu­el­sen, som har vært både medie­sjef, ar­ran­ge­ments­an­svar­lig og dag­lig leder i Start Li­fe Sup­port, er­stat­tes er usik­kert.

– Roy har gjort en utro­lig god jobb på fle­re fron­ter. Vi må bru­ke res­ten av året til å vur- dere om vi skal er­stat­te ham én til én, el­ler prio­ri­te­re an­ner­le­des. Nå skal det jo også an­set­tes ny dag­lig leder som kan på­vir­ke den bi­ten, sier Geir Tøn­nesland, styre­le­der i Start.

– Jeg tror i hvert fall ikke det an­set­tes en ren medie­sjef igjen. Si­den 2011 har jeg også hatt and­re ar­beids­opp­ga­ver, sier Ema­nu­el­sen, som be­stem­te seg for å gi seg i Start før Even Brands­dal trakk seg før års­møte.

– Det har ikke noe med det å gjø­re, sier Ema­nu­el­sen.

– Hva ten­ker du om klub­bens frem­tid nå?

– Jeg ten­ker Start skal kom­me fint ut av det. Even har vært vel­dig proff og står i det­te på en flott måte. Jeg skal også leg­ge hjer­tet mitt i Start så len­ge jeg er her, sier Ema­nu­el­sen, som len­ge har hatt en «to­er­stil­ling» på Uni­ver­si­te­tet og Me­die­høg­sko­len Gim­le­kol­len.

– VANS­KE­LIG å ER­STAT­TE

– Det er dis­ku­tert om jeg skal ha en slik rol­le i Start. Vi får se når det­te året er over, sier Ema­nu­el­sen.

– Det er vel­dig synd at Roy slut­ter. Han er den som step­per inn i min rol­le når jeg er borte. Han har vært en god am­bas­sa­dør for klub­ben. Han har i lik­het med and­re job­bet mer enn en kan for­ven­te i den­ne klub­ben. Det skal egent­lig ikke være sånn over leng­re tid. Roy har hånd­tert man­ge opp­ga­ver sam­ti­dig og blir vans­ke­lig å er­stat­te, sier ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Even Øgrey Brands­dal, og leg­ger til.

– Det er all­tid en ut­ford­ring når man­ge slut­ter sam­ti­dig, men det­te gir også klub­ben mu­lig­he­ter til å or­ga­ni­se­re seg slik en øns­ker.

ARKIVFOTO: PER MOSEID

Roy Ema­nu­el­sen har vært godt syn­lig når Start pre­sen­te­rer nye spil­le­re. Her er det Tapio Heik­kilä som ak­ku­rat har sig­nert.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.