Carl Bert­helsen til euro­pe­isk topp­team

Faedrelandsvennen - - SPORT - JOHAN MA­RI­US SVINGEN, for Suzu­ki Racing Team

Fjor­årets nor­ges­mes­ter i Su­perbike, Carl Bert­helsen, skal kjø­re full sesong for Hpc-power Suzu­ki Racing team i IDM.

Bert­helsen blir kol­le­ga med to tid­li­ge­re Vm-fø­re­re i Hpc-power Suzu­ki Racing team som har støt­te fra Suzu­ki-fab­rik­ken og som er det størs­te Suzu­ki-team­et i Euro­pa.

– Det er en unik mu­lig­het for meg å fort­set­te min kar­rie­re i et topp­team med sto­re am­bi­sjo­ner, sier Bert­helsen.

Team­et ei­es og le­des av ru­ti­ner­te De­nis Her­trampf som har dre­vet racing­team i en år­rek­ke, og som nå sat­ser med Rr-team både i 600-klas­sen og i Su­perbike-klas­sen i IDM. IDM er det in­ter­na­sjo­na­le åpne tys­ke mes­ter­ska­pet i road­racing og blir sett på som det tøf­fes­te Su­perbike-mes­ter­ska­pet etter World Su­perbike (VM).

Bert­helsen blir team­kol­le­ga med den unge sveit­se­ren Do­mi­nik Sch­mit­ter, som kjør­te i World Su­perbike i 2016, og som skal kjø­re IDM den­ne se­son­gen. Den mer ru­ti­ner­te ita­lie­ne­ren Vitt­orio Ian­nuz­zo som også har lang Vm-er­fa­ring blir Bert­helsen and­re team­kom­pis.

– Det­te er to utro­lig dyk­ti­ge fø­re­re som jeg vir­ke­lig ser fram til å job­be sam­men med i et etab­lert og er­fa­rent team, sier Bert­helsen.

HPC Power Suzu­ki Racing Team har støt­te fra Suzu­ki-fab­rik­ken i Ja­pan og er Suzu­ki Eu- rope sitt racing team. De har sto­re am­bi­sjo­ner og øns­ker al­le­re­de i 2018 å stil­le med team i World Su­perbike.

Bert­helsen gjen­nom­før­te ny­lig en test på Car­ta­gena i Spa­nia med sin gam­le Su­perbike-syk­kel fra 2014. Nå ser nord­man­nen frem til å kjø­re den helt nye Suzu­ki GSX R 1000R som han skal være med å ut­vik­le for HPC Power Suzu­ki Racing Team.

– Det­te er et av de størs­te team­e­ne i IDM og som har an­sva­ret for Suzu­ki Euro­pe sin sat­sing på mo­tor­sport. Det er en ære å få kjø­re for et så am­bi­siøst team, sier kris­tian­san­de­ren.

Han har kjørt Suzu­ki gjen­nom hele sin lan­ge road­racing­kar­rie­re og har opp­ar­bei­det mye er­fa­ring. Nå skal hans nye team kjø­re med den helt nye Suzu­ki GSX R 1000R, og en av Bert­helse­ns ho­ved­opp­ga­ver blir å hjel­pe team­et til å ut­vik­le en topp­syk­kel som på sikt skal kjø­res i VM:

– Jeg skal først og fremst kjø­re fort på syk­kel, men jeg inn­ser også at det­te til­bu­det kom ti år for seint for å være med å kjem­pe helt i top­pen, for­tel­ler Bert­helsen.

Der­med blir hans kunn­skap og er­fa­ring med Suzu­ki satt høyt i team­et, og en av hans vik­tigs­te opp­ga­ver blir å kom­me med inn­spill for å ut­ar­bei­de og gjø­re syk­ke­len mest mu­lig op­ti­mal.

– Fle­re av gut­ta i mitt eget team blir nå med meg inn i det­te team­et, og jeg tror vi har mye kunn­skap å bi­dra med, sier Bert­helsen. Jeg hå­per også at den­ne mu­lig­he­ten for meg vil kun­ne åpne dø­rer for unge lo­ven­de nors­ke talenter i frem­ti­den, for­kla­rer han.

Om årets sports­li­ge mål for­tel­ler han:

– Vi skal gi 100 pro­sent og har mål om å bli topp ti i mes­ter­ska­pet. Kla­rer vi det er jeg vel­dig godt for­nøyd. Jeg har ald­ri vært ras­ke­re enn det jeg var i fjor og for­men og tem­po er ikke noe dår­li­ge­re i år. Vi be­gyn­ner se­son­gen med helt ny syk­kel, og det vil ta noe tid før vi fin­ner det op­ti­ma­le opp­set­tet på syk­ke­len og kan vir­ke­lig kjø­re fort, sier Bert­helsen.

Med et tett løps­pro­gram i IDM blir det få løp i Nor­ge den­ne se­son­gen, og der­med får ikke Bert­helsen mu­lig­het til å for­sva­re sitt Nm-gull fra 2016.

– Jeg skul­le gjer­ne kjørt noen fle­re løp i Nor­ge, men pro­gram­met er tett i IDM, og fle­re av run­de­ne kol­li­de­rer med løp i Nor­ge. Slik det ser ut nå tar vi med den nye syk­ke­len til Rud­sko­gen i be­gyn­nel­sen av juni og del­tar un­der Nm-run­de­ne, for­tel­ler han.

– Syk­ke­len er ab­so­lutt rask nok til det, men det er tid­lig i ut­vik­lin­gen når vi kom­mer til Rud­sko­gen. Jeg har da bare hatt to tes­ter samt førs­te run­de i IDM før 2-Hjuls­fes­ti­va­len, men det blir spen­nen­de å se, smi­ler Bert­helsen som i fjor kjør­te med en 2014-mo­dell i NM og han inn­røm­mer etter å ha tes­tet en 2016 mo­dell at det har skjedd mye.

Bert­helse­ns førs­te løp i IDM blir på Nür­bur­g­ring hel­gen 12.14. mai.

FOTO: HPC RACING

Team­sjef De­nis Her­trampf til venst­re ser fram til å sam­ar­bei­de tett med Su­perbike-fø­re­ren Carl Bert­helsen fra Kris­tian­sand. Me­ka­ni­ker Jan Vi­ker til høy­ere blir også en del av HPCPow­er Suzu­ki Racing i IDM den­ne se­son­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.