Vil ikke byt­te ut Fjord Cat nå

Kris­tian­sand havn har prøvd å få Fjord Li­ne til å for­bed­re til­bu­det sitt fra Kris­tian­sand ved å byt­te ut Fjord Cat med ei mer sjø­dyk­tig fer­je. På kort sikt er det ikke ak­tu­elt, iføl­ge re­de­ri­et.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: KJE­TIL REITE kje­til.reite@fvn.no -

Kris­tian­sand havn har prøvd å få Fjord Li­ne til å byt­te Fjord Cat med en mer sjø­dyk­tig fer­je.

Spørs­må­let om ny fer­je har blitt eks­tra ak­tu­elt et­ter en rek­ke kan­sel­le­rin­ger og ei fer­je som nå er mid­ler­ti­dig ute av drift.

– Vi har ikke dis­ku­tert nye far­tøy i et kor­te­re per­spek­tiv. Det er ikke et te­ma som er ak­tu­elt nå, men man vet ald­ri hva som skjer på len­gre sikt. Og sli­ke hen­del­ser ska­per en dia­log in­ternt uten at jeg kan være helt kon­kret med deg, sier Rick­ard Tern­blom, kon­sern­sjef i Fjord Li­ne.

Fjord Li­ne valg­te i 2011 å set­te inn sine to ny­es­te Lng-fer­jer mel­lom Lange­sund og Hirts­hals, i ste­det for å la dem få sei­le fra Kris­tian­sand. Det skjed­de et­ter en kon­flikt med hav­na.

Der­med fort­sat­te Fjord Cat å sei­le mel­lom Kris­tian­sand og Hirts­hals.

NY FER­JE

Kris­tian­sand havn har se­ne­re vært i kontakt med Fjord Li­ne for å få dem til å bru­ke de nye fer­je­ne mel­lom Kris­tian­sand og Hirts­hals.

– Det kan jeg be­kref­te. I Kris­tian­sand gir vi oss ikke, og vi er vel­dig fo­ku­sert på å ten­ke krea­ti­ve løs­nin­ger. Vi har man­ge go­de ar­gu­men­ter for hvor­for Fjord Li­ne skal gå ut fra Kris­tian­sand, også med de nye fer­je­ne. Vår jobb er å styr­ke Kris­tian­sands po­si­sjon, og vi job­ber slik ikke bare over­for Fjord Li­ne, men alle and­re re­de­ri­er, sier as­sis­te­ren­de havne­di­rek­tør Tho­mas Gran­feldt.

Men ak­ku­rat den­ne løs­nin­gen av­vi­ser Fjord Li­ne.

– Det er ikke ak­tu­elt. Vi er for­nøy­de med det til­bu­det vi har bygd opp i Lange­sund og vi opp­le­ver vekst der på sam­me måte som vi gjør i Kris­tian­sand, sier Tern­blom.

KLA­GER

Fjord Cat ble opp­rin­ne­lig kjøpt av re­de­ri­et Mas­ter Fer­ries og satt i tra­fikk fra Hanstholm i 2006. Helt si­den star­ten har pro­ble­met vært at over­far­ten blir svært ube­ha­ge­lig når det er mye sjø. Når sei­lin­ge­ne blir inn­stilt, er også det upo­pu­lært.

Det mer­ker de ved tu­rist­in­for­ma­sjo­nen i Kris­tian­sand.

– Uan­sett hvil­ket av ferje­re­de­ri­ene som kan­sel­le­rer, så får vi høre det. Men på grunn av Fjord Cats be­skaf­fen­het, så er det fle­re kan­sel­le­rin­ger med den og der­for hø­rer vi også mer om den, sier Ran­di Hau­kom ved tu­rist­in­for­ma­sjo­nen i Kris­tian­sand.

Årets se­song har alt­så star­tet med fle­re kan­sel­le­rin­ger. Fjord Cat er ute av drift på ube­stemt tid.

– Det sy­nes hav­na er ugreit. Vi li­der på lik lin­je med re­de­ri­et når de ikke har for­ut­sig­bar­het. Vi vet at Fjord Li­ne har vel­dig fo­kus på den­ne si­tua­sjo­nen og at de gjør sitt yt­ters­te for at rei­sen­de skal være så lite ska­de­li­den­de som mu­lig, sier Tho­mas Gran­feldt.

GODT EGNET

Fjord Cat ble bygd i Aust­ra­lia på slut­ten av 90-tal­let. Re­de­ri­et me­ner det er bra for de rei­sen­de med et hur­tig­gå­en­de far­tøy over Ska­ger­rak.

– Fer­ja er tek­nisk sett godt egnet for over­far­ten og er bygd for hardt vær. Når vi kan­sel­le­rer, er det for gjes­te­nes skyld. Men vi had­de na­tur­lig­vis øns­ket å til­by en bed­re opp­le­vel­se også i dår­lig vær, pre­si­se­rer Rick­ard Tern­blom.

Han sva­rer det­te når Fædre­lands­ven­nen spør om mu­lig­he­ten for ei helt ny fer­je:

– Som alle and­re virk­som­he­ter ser også vi på frem­tids­sce­na­rie­ne. Vi har en vel­dig sterk vekst og er in­ne på mar­ke­der som vi øns­ker vår rett­mes­si­ge del av – med det­te far­tøy­et el­ler and­re. Men det­te er tan­ker på lang sikt.

– Hvor len­ge vil Fjord Cat fort­set­te å sei­le?

– Hun vil gå i over­skue­lig frem­tid. Vi er gla­de i Kris­tian­sand, fø­ler oss godt be­hand­let og sit­ter og lu­rer på hvor­dan vi kan få enda mer for­nøy­de kun­der.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

Skips­as­sis­tent Ar­ne Brandt gjør Fjord Cat klar for sei­ling i slut­ten av mars i år. Se­ne­re har det stort sett bare vært trøb­bel for ski­pet på grunn av pro­ble­mer med den ene mo­to­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.