Kri­tisk til Søg­nes nye vars­lings­mot­tak

Yng­var Mon­stad (MDG) er kri­tisk til at Søg­nes nye vars­lingssmot­tak kan fil­tre­re bort sa­ker fra vi­de­re be­hand­ling.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: JANNE BIRGITTE PRESTVOLD janne.b.prestvold@fvn.no -

Et nytt vars­lings­mot­tak skal hånd­te­re vars­ling av kri­tikk­ver­di­ge for­hold i Søg­ne. Yng­var Mon­stad (MDG) er kri­tisk til at mot­ta­ket kan fil­tre­re bort sa­ker fra vi­de­re be­hand­ling.

– Det er et tanke­kors at to av tre i mot­ta­ket skal ut­nev­nes av råd­man­nen. Hvor­dan for­hol­der de seg om det kom­mer et var­sel på en av le­der­ne, el­ler råd­man­nen selv? Vil noen som er in­ha­bi­le be­hand­le en sak de er in­ha­bi­le i?

Spørs­må­le­ne ble stilt av Yng­var Mon­stad (MDG) da for­mann­ska­pet ons­dag be­hand­let for­sla­get om re­vi­sjon av kom­mu­nens vars­lings­ru­ti­ner.

MAN­GE VARSLINGSSAKER

Et nytt vars­lings­mot­tak skal hånd­te­re vars­ling av kri­tikk­ver­di­ge for­hold i Søg­ne kom­mu­ne.

Bak­grun­nen er de man­ge vars­lings­sa­ke­ne i Søg­ne, og an­be­fa­lin­ger, både fra kon­troll­ut­val­get og De­loit­tes rap­port om vars­lings­sa­ken på råd­man­nen.

UTPEKES AV RÅD­MAN­NEN

Mot­ta­ket får tre fas­te med­lem­mer: To re­pre­sen­tan­ter fra ar­beids­gi­ver ut­pekt av råd­man­nen, samt ho­ved­verne­om­bu­det.

Søg­ne kom­mu­ne har til nå ikke hatt ret­nings­lin­jer for vars­lin­ger på råd­man­nen, og har in­klu­dert det i re­vi­sjo­nen.

Der he­ter det at «Pro­se­dy­re for var­sel på råd­man­nen vil til­sva­re or­di­næ­re vars­lings­ru­ti­ner med ett unn­tak: Vars­lings­mot­ta­ket vil måt­te be­slut­te at for­mann­ska­pet skal be­hand­le en slik vars­ling.»

Yng­var Mon­stad sy­nes det er feil at sys­te­met har en fil­ter­funk­sjon.

– Jeg øns­ker ikke at ut­val­get, hvor to av tre er opp­nevnt av råd­man­nen, skal kun­ne ta stil­ling til om var­se­let skal vi­de­re el­ler ikke. De skal ikke ha mu­lig­het til å mel­lom­be­hand­le el­ler si at det er om­kamp el­ler tol­ke et var­sel, sier Mon­stad.

ARBEIDERPARTIET KRI­TISK

I saks­ut­red­nin­gen er det han rea­ge­rer på for­mu­lert slik: «Mot­ta­ket bør fore­ta en grense­drag­ning mel­lom kri­tikk­ver­dig for­hold som skal hånd­te­res som vars­lin­ger og kri­tikk­ver­di­ge for­hold som bør be­hand­les på en an­nen måte.»

Arbeiderpartiet var kri­tisk til punk­tet om at vars­lin­ger på råd­man­nen skal gå til for­mann­ska­pet, og frem­met Roy Far­dals (H) for­slag fra tje­neste­ut­val­get.

– Vi har fått sa­ker til kom­mune­sty­ret, brakt vi­de­re fra for­mann­ska­pet, på vel­dig svik­ten­de grunn­lag på grunn av luk­ke­de mø­ter og taus­hets­plikt, sa Knut Hen­rik­sen (Ap).

Far­dals for­slag ly­der slik: «Vars­lin­ger mot råd­mann mel­des til per­son­vern­om­bud, re­vi­sjon/ kon­troll­ut­valg og kom­mune­sty­ret umid­del­bart. Kom­mune­sty­ret blir kon­takt­punkt. Kom­mu­nen skal bru­ke eks­tern vars­lings­ut­valg/ad­vo­kat­fir­ma.»

FORMANNSKAP

I for­mann­ska­pet ons­dag var de kri­tis­ke røs­te­ne i klart mindre­tall.

Fler­tal­let vis­te til at mot­ta­ket skal over­le­ve­re vars­lings­do­ku­men­te­ne til re­vi­sjo­nen i alle varslingssaker. Der­med kan re­vi­sjo­nen og kon­troll­ut­val­get tre inn i sa­ke­ne de fin­ner nød­ven­dig, ek­sem­pel­vis i al­vor­li­ge sa­ker.

Råd­mann Kim Høy­er Ho­lum po­eng­ter­te at for­sla­get er for­ank­ret hos de til­lits­valg­te, og men­te sik­ker­hets­me­ka­nis­me­ne er go­de nok.

– Det er også lov å søke råd hvis en er i tvil, en­ten hos re­vi­sjo­nen el­ler KS, sa han.

– KOKER SUPPE På SPIKER

Arild Ber­ge (V) sa det­te:

– Sa­ken skal til kom­mune­sty­ret. Det er la­get et svært ar­beid, der til­lits­valg­te har vært med, og det er opp­ret­tet et nytt mot­tak. Det har vi ald­ri hatt før. Nå skal det eva­lu­eres et­ter et år, og alle sa­ker skal gjen­nom re­vi­sjo­nen. Er det ikke mu­lig å sto­le på at vi kan hol­de ut med det i ett år, og prø­ve om det øker til­li­ten?

– Det­te er å koke suppe på en spiker, sa Ber­ge med klar adres­se til Mon­stad.

Un­der av­stem­nin­gen falt Mon­stad sitt for­slag om å ta vekk fil­ter­funk­sjo­nen med seks (H, V, Frp, KRF) mot tre (MDG, Ap) stem­mer. Ar­bei­der­par­ti­ets for­slag fikk kun de­res to egne stem­mer, mens fler­tal­let på seks (de sam­me som stem­te imot Mon­stad), ved­tok råd­man­nens for­slag.

FOTO: JANNE BIRGITTE PRESTVOLD

Yng­var Mon­stad (MDG) me­ner det er feil å lage et sys­tem som er ba­sert på til­lit, når vars­lin­ger hand­ler om mis­til­lit. – Sys­te­met vi har bør være vann­tett, sier han.

FOTO: JANNE BIRGITTE PRESTVOLD

Vara­ord­fø­rer for Frp, Egel Ter­kel­sen (i midt­en), le­det for­mann­ska­pet i ord­fø­rer Astrid Hil­des (Ap) fra­vær. T.v. råd­mann Kim Høy­er Ho­lum, t.h. for­mann­skaps­sek­re­tær Ca­mil­la Er­land Aar­nes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.