...men ak­ku­rat nå set­tes det inn eks­tra­fer­je

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KJE­TIL REITE

På grunn av pro­ble­me­ne med Fjord­cat, må Fjord Li­ne set­te inn sine ny­es­te fer­jer mel­lom Hirts­hals og Kris­tian­sand.

– Vi set­ter inn det­te til­ta­ket mens vi job­ber med å få en sta­bil drift på Fjord Cat, sier Rick­ard Tern­blom, kon­sern­di­rek­tør i Fjord Li­ne.

Det er kun snakk om én av­gang i døg­net og det blir kun sei­ling fra Hirts­hals til Kris­tian­sand. De som skal til Hirts­hals, må fort­satt dra til Lange­sund el­ler Stav­an­ger hvis de vil rei­se med Fjord Li­ne. De kan også få re­fun­dert ut­gif­ter.

Sei­lin­ge­ne star­ter fre­dag. Det blir da av­gang fra Hirts­hals kl 20.00 og fer­ja er in­ne i Kris­tian­sand kl 23.00. Der­et­ter fort­set­ter den vi­de­re til Stav­an­ger.

Fer­je­ne som set­tes inn mel­lom Hirts­hals og Kris­tian­sand er Ber­gens­fjord og Stav­an­ger­fjord som til van­lig går på strek­nin­gen Lange­sund – Hirts­hals – Stav­an­ger.

Iføl­ge ei mel­ding som ble lagt ut på Fjord Li­nes hjemme­side ons­dag, vil de fort­set­te med det­te opp­leg­get fram til 1. mai.

Fjord Cat lig­ger nå i Hirts­hals, og det er ikke klart når den igjen vil være i tra­fikk.

Tern­blom be­skri­ver si­tua­sjo­nen som uover­sikt­lig.

– Far­tøy­et kom fra vin­ter­dva­le der vi har gjen­nom­ført en om­fat­ten­de ser­vice der en av mo­to­re­ne er tatt ut og det er gjen­nom­ført opp­gra­de­ring. Det er den­ne mo­to­ren vi har sto­re pro­ble­mer med, sier Tern­blom.

Han vil ikke nå kom­men­te­re hva de vil fore­ta seg over­for le­ve­ran­dø­ren de har brukt.

– Det er en vel­dig ne­ga­tiv sak som vi dess­ver­re ikke kun­ne for­ut­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.