Fjord Cat

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

● Ski­pet Fjord Cat er en hur­tig­gå­en­de ka­ta­ma­ran som ble byg­get i Aust­ra­lia i 1998.

● Den be­gyn­te å sei­le fra Kris­tian­sand til Hansthom i 2006 for ferje­sel­ska­pet Mas­ter Fer­ries og het da Mas­ter Cat.

● Et­ter at sel­ska­pet ble kjøpt opp av Fjord Li­ne, fort­sat­te ski­pet un­der nav­net Fjord Cat.

● Ski­pet kjø­rer ras­ke­re enn kon­kur­ren­ten Su­per­spe­ed, men rei­sen blir ube­ha­ge­lig når det er mye sjø. Der­for har det vært man­ge kan­sel­le­rin­ger.

● Fjord Li­nes plan var å byt­te den ut med nye fer­jer, men dis­se hav­net i Lange­sund et­ter en kon­flikt med Kris­tian­sand havn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.