Met­te Gun­der­sen: – Sår­bar si­tua­sjon i Søg­ne

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TARJEI LEER-SALVESEN

Fædre­lands­ven­nen har sendt Søg­nes for­slag til ru­ti­ner for be­hand­ling av vars­le­re til Met­te Gun­der­sen, gruppe­le­der for Ap i Kris­tian­sand og nest­le­der i KS.

– For­sla­get Søg­ne be­hand­ler nå lig­ner vel­dig på det vi har i Kris­tian­sand. Men Kris­tian­sands ut­ga­ve av re­gel­ver­ket er mer de­tal­jert, sier Gun­der­sen.

– På hvil­ken måte?

– Vi har også et fast vars­lings­mot­tak be­stå­en­de av verne­om­bu­det og to per­soner opp­nevnt av råd­man­nen. Men i Kris­tian­sand har man valgt å gi en nok­så spe­si­fikk be­skri­vel­se av hva slags kom­pe­tan­se per­sone­ne i vars­lings­mot­ta­ket skal ha i for­hold til per­so­nal­spørs­mål og ju­ri­disk bak­grunn, sier Gun­der­sen.

– Med tan­ke på den sår­ba­re si­tua­sjo­nen Søg­ne er i nå, vil­le det kan­skje være nyt­tig å være ty­de­li­ge­re på hva slags per­soner som bør opp­nev­nes her, sier Gun­der­sen.

I prak­sis vil råd­man­nen stå helt fritt om for­sla­get i Søg­ne går gjen­nom slik det er fore­slått.

En an­nen dis­ku­sjon om et slikt vars­lings­mot­tak, er even­tu­el­le rol­ler for til­lits­valg­te. Dét er Met­te Gun­der­sen skep­tisk til.

– I KS har vi ret­nings­lin­jer som til­si­er at til­lits­valg­te bør være frie. Det fin­nes ar­gu­men­ter for at de kan spil­le en rol­le i for­hold til verv som det­te, men det vil da kun­ne gå ut­over den rol­len de even­tu­elt kun­ne fått i for­hold til å re­pre­sen­te­re vars­le­re se­ne­re i pro­ses­sen, sier hun.

ARKIVFOTO: STEINAR VINDSLAND

Met­te Gun­der­sen, Ap-re­pre­sen­tant i Kris­tian­sand og nest­le­der i KS.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.