– Øns­ket ut­vik­ling

Faedrelandsvennen - - NYHETER - RICHARD NODELAND

Chris­ti­an Vam­mer­vold Drey­er, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Eien­dom Nor­ge som er bran­sje­for­enin­gen for ei­en­doms­meg­lings­fore­tak, sier til Fædre­lands­ven­nen at Kris­tian­sand len­ge har hatt et høyt til­bud av bo­li­ger til salgs.

– Det­te har vært en øns­ket ut­vik­ling over fle­re år. For brukt­bo­li­ger, som vi fø­rer sta­ti­stikk over, var til­buds­si­den høy­ere både i fjor og året før. Det har ført til mo­de­rat pris­vekst i Kris­tian­sand sam­men­lig­net med and­re byer. Der­som det nå er et høy­ere ut­bud av ny­bygg, vil det kun­ne dem­pe bo­lig­mar­ke­det yt­ter­li­ge­re, for­tel­ler Drey­er.

Skul­le det bli for man­ge bo­li­ger til salgs, me­ner Drey­er at fle­re av bo­lig­pro­sjek­te­ne vil tas av mar­ke­det.

– Det så vi blant an­net i Stav­an­ger, hvor det først i år kom­mer nye pro­sjek­ter ut på mar­ke­det et­ter fle­re år uten. Men det skjer ikke over nat­ta, da ut­byg­ger­ne vil prø­ve seg en stund før de trek­ker til­ba­ke pro­sjek­te­ne, sier Vam­mer­vold.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.