Ung­doms­bråk i Mar­kens

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TOR­BJØRN WITZØE

Po­li­ti og am­bu­lan­se ble seint tirs­dag kveld sendt til Mar­kens gate et­ter mel­ding om ung­doms­bråk i og uten­for en res­tau­rant.

– Si­tua­sjo­nen var svært uover­sikt­lig, og de in­volver­te var lite vil­li­ge til å opp­kla­re hen­del­ses­for­lø­pet. Det som er på det rene er at ei jen­te skal ha blitt slått el­ler på an­nen måte ska­det seg i ho­det, sier ope­ra­sjons­le­der Mi­riam Staus­land i Ag­der po­liti­dis­trikt.

Iføl­ge po­li­ti­et skal to jen­ter i 15-16-års­al­de­ren ha krang­let og slåss. Jen­ta ble un­der­søkt av am­bu­lanse­per­so­nell, men så ikke ut til å ha blitt al­vor­lig ska­det. Po­li­ti­et kjør­te begge ten­årings­jen­te­ne hjem til for­eld­re­ne de­res.

– Jen­te­ne, som alt­så er mindre­åri­ge, skal ha druk­ket al­ko­hol både in­ne på res­tau­ran­ten, der de ble kas­tet ut fra. I gå­gata uten­for skal de ha fort­satt å drik­ke al­ko­hol, sier Mi­riam Staus­land.

Hen­del­sen skal ha skjedd rundt halv el­le­ve om kvel­den.

Ope­ra­sjons­le­der hos po­li­ti­et i Ag­der had­de ons­dag mor­gen ikke over­sikt om det vil bli reist sak mot noen av de in­volver­te.

FOTO: 03811-TIPSER

Po­li­ti­et måt­te gri­pe inn da be­ru­se­de jen­ter i 15-16-års­al­de­ren krang­let og slåss i Kris­tian­sand sen­trum.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.