Sjekk den­ne trans­por­ten!

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JARLE R. MARTINSEN

Man­ge bi­lis­ter fikk hake­slepp av det­te sy­net langs E 18 tirs­dag etter­mid­dag.

Å trans­por­te­re tram­po­li­nen på høy­kant på bil­hen­ge­ren får le­de­ren av kjøre­tøy­av­de­lin­gen i Sta­tens veg­ve­sen i Vest-ag­der, Mor­ten Nil­sen, til å kal­le det­te for lat­manns­verk.

– Sjå­fø­ren bur­de helt klart hel­ler ha de­mon­tert tram­po­li­nen. Her skal det nep­pe man­ge vind­kast til før til­hen­ge­ren vel­ter og tref­fer and­re bi­ler, sier han.

Han sier trans­por­ten li­ke­vel kan være lov­lig så fremt las­ten er tjo­ret skik­ke­lig fast.

– Med så høy last må sjå­fø­ren un­der­sø­ke de høyde­be­grens­nin­ger som kom­mer foran ham slik som tun­nel­åp­nin­ger, skilt og an­net, sier Nil­sen.

– Hva sy­nes du om en slik måte å trans­por­te­re en mon- tert tram­po­li­ne?

– Det er jo spek­ta­ku­lært. Sjå­fø­ren had­de nok blitt stan­set av oss el­ler po­li­ti­et for en prat om sik­ker­het og un­der­sø­kel­se av las­ten vil jeg tro, sier han.

Up-sjef Øystein Krog­stad skri­ver på sms til oss et­ter å ha sett bil­det: «Hvis den­ne er for­svar­lig fes­tet kan den være ok».

Fle­re har sendt Fædre­lands­ven­nen bil­de av trans­por­ten, også fra Varodd­brua. En vi snak­ket med sier at sjå­fø­ren holdt farts­gren­sen.

Fædre­lands­ven­nen kon­tak­tet eie­ren av til­hen­ge­ren, en mann som er bo­satt i AustAg­der. Han sier at det ikke var han som kjør­te med hen­ge­ren.

– Den var lånt vekk til noen and­re. Jeg kjen­te ikke til at hen­ge­ren skul­le bru­kes til den­ne las­ten.

– Kan­skje du bør ta en prat med ved­kom­men­de om tra­fikk­sik­ker­het?

– Ja, det får jeg gjø­re, sva­rer han.

FOTO: FVN-TIPSER

Det­te sy­net møt­te bi­lis­te­ne på E 18 på nye Lunds­broa tirs­dag etter­mid­dag. Vei­ve­se­net me­ner det­te er uan­svar­lig, men ikke nød­ven­dig­vis ulov­lig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.