Øns­ker ikke mid­ler til ho­mo­fi­le og fe­mi­nis­ter

Pols­ke kon­ser­va­ti­ve er ra­sen­de over at nors­ke Eøs-pen­ger går til fe­mi­nis­ter og ho­mo­fi­le. Nå kjem­per re­gje­rin­gen i Po­len for full kon­troll over til­de­lin­ge­ne.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Po­len og Nor­ge for­hand­ler for tida om en pott på over 800 mil­lio­ner euro med Eøs-mid­ler. Sum­men til­sva­rer over 7 mil­li­ar­der nors­ke kro­ner.

Men for­hand­lin­ge­ne har gått i vrang­lås. Grun­nen er at re­gje­rin­gen i Po­len vil ha po­li­tisk kon­troll over den de­len av mid­le­ne som skal gå til si­vil­sam­fun­net.

Po­lens for­slag er at til­de­lin­ge­ne skal for­val­tes av et nytt na­sjo­nalt sen­ter for ut­vik­ling av si­vil­sam­fun­net. Sen­te­ret skal leg­ges di­rek­te un­der stats­mi­nis­te­ren, og kri­tis­ke røs­ter ser på for­sla­get som et dår­lig skjult for­søk på stru­pe fi­nan­sie­rin­gen av or­ga­ni­sa­sjo­ner som ikke pas­ser inn i re­gje­rin­gens kon­ser­va­ti­ve pro­fil.

KRI­TIKK I POLSK PRESSE

I dag er det Ba­tory Foun­da­tion som for­val­ter Eøs-mid­le­ne som går til si­vil­sam­fun­net i Po­len. Det er en stif­tel­se som i sin tid ble grunn­lagt un­garsk­fød­te Ge­or­ge Soros, en mil­li­ar­dær og fi­lan­trop som er blitt po­li­tisk hogge­stab­be for kon­ser­va­ti­ve i både Un­garn og Po­len.

De sis­te uke­ne har Ba­tory Foun­da­tion fått mas­siv kri­tikk i høyre­pres­sen i Po­len for å ha fa­vo­ri­sert venstre­vrid­de og li­be­ra­le or­ga­ni­sa­sjo­ner i sine til­de­lin­ger.

En grup­pe på 50 kon­ser­va­ti­ve or­ga­ni­sa­sjo­ner har også skre­vet et åpent brev til Nor­ge der de kre­ver at Ba­tory Foun­da­tion ikke får fort­set­te som for­val­ter. De kon­ser­va­ti­ve or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne rea­ge­rer spe­si­elt på hvor­dan pen­ger har gått til Lhbt-ak­ti­vis­ter og grup­per som ar­bei­der for en kjønns­nøy­tral ek­te­skaps­lov.

BA­TORY FOUN­DA­TION

Po­lens vise­stats­mi­nis­ter Piotr Glin­ski sier i et in­ter­vju med avi­sa wpo­li­tyce at han ikke tror Ba­tory Foun­da­tion kan fort­set­te.

– Men det­te må for­hand­les med nord­men­ne­ne. Vårt for­slag er at ope­ra­tø­ren blir det na­sjo­na­le sen­te­ret for ut­vik­ling av si­vil­sam­fun­net. Vi me­ner de nors­ke mid­le­ne er of­fent­li­ge mid­ler som den pols­ke re­gje­rin­gen dis­po­ne­rer over, sier Glin­ski.

Han be­teg­ner sam­ta­le­ne med Nor­ge som «svært vans­ke­li­ge».

Nor­ges ut­gangs­punkt er at mid­le­ne skal for­val­tes av en ope­ra­tør som er uav­hen­gig av pols­ke myn­dig­he­ter. Ope­ra­tø­ren skal pluk­kes ut gjen­nom en åpen an­buds­run­de.

TIDKREVENDE SAMTALER

Nors­ke myn­dig­he­ter er ord­knap­pe om for­hand­lin­ge­ne, men NTB kjen­ner til at or­ga­ni­se­rin­gen av støt­ten til si­vil­sam­fun­net står igjen som den størs­te ut­ford­rin­gen i sam­ta­le­ne.

For­hand­lin­ge­ne har vært mer tidkrevende enn nord­men­ne­ne først trod­de de vil­le bli.

– Det­te er den størs­te sam­ar­beids­av­ta­len vi for­hand­ler un­der Eøs-mid­le­ne, og vi bru­ker den tida det tar å kom­me fram til en enig­het som er god både for Po­len og Nor­ge, sier kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver Ane Lun­de i Uten­riks­de­par­te­men­tet.

I dag fore­går for­hand­lin­ge­ne på em­bets­nivå. Den nors­ke si­den har fort­satt håp om å slip­pe å løf­te sa­ken til po­li­tisk nivå.

ADVARER NOR­GE

Ba­tory Foun­da­tions ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Ewa Ku­lik-bi­e­lins­ka ber Nor­ge om ikke å gi et­ter. Hun me­ner det er av­gjø­ren­de at for­val­te­ren for­blir uav­hen­gig.

– Vi har al­le­re­de sett en rek­ke be­slut­nin­ger som vi­ser at den­ne re­gje­rin­gen slu­ser of­fent­li­ge mid­ler til or­ga­ni­sa­sjo­ner opp­ret­tet av parti­pam­per el­ler folk fra høyre­me­di­er som støt­ter re­gje­rin­gen, sier Ku­lik-bi­e­lins­ka til NTB.

Iføl­ge hen­ne har det­te gått hardt ut­over kvinne­grup­per, fe­mi­nis­ter og or­ga­ni­sa­sjo­ner som ar­bei­der for ret­tig­he­te­ne til sek­su­el­le mi­no­ri­te­ter el­ler flykt­nin­ger og asyl­sø­ke­re.

– Fle­re har al­le­re­de måt­tet kut­te i sta­ben. Til slutt vil de bli sul­tet til døde, sier hun.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.