Klart fler­tall for ny­valg

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Det bri­tis­ke Par­la­men­tet støt­ter som ven­tet stats­mi­nis­ter There­sa Mays plan om ny­valg 8. juni. 522 re­pre­sen­tan­ter stem­te for, mens 13 stem­te imot.

I et in­ter­vju med BBC sa May tid­li­ge­re ons­dag at hun hå­per val­get vil gi Det kon­ser­va­ti­ve par­ti­et et stør­re fler­tall i den lov­gi­ven­de for­sam­lin­gen. Hun tror det­te vil styr­ke Stor­bri­tan­nias po­si­sjon i brexit-for­hand­lin­ge­ne med EU. Sam­ti­dig vars­ler May at hun ikke kom­mer til å del­ta i tv-de­bat­ter med Labour-le­der Jere­my Cor­byn el­ler and­re po­li­tis­ke mot­stan­de­re i valg­kam­pen. Avi­sa The Inde­pen­dent har skre­vet at val­get i juni i prak­sis blir en folke­av­stem­ning over re­gje­rin­gens plan for løs­ri­vel­sen fra EU.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.